آقا كريم و پايان شايعات

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گفته ميشــد كريــم باقري با باشــگاه پرسپوليس مشــكل دارد و شايد از كادر فني كنار برود. حتي گفته شــد وحيد هاشــميان گزينه جانشيني اوست. به همين خاطر تصور ميشــد باقري تا روشن شــدن تكليفش در تمرينات شــركت نكند امــا او در تمرين اول حاضر و پا به توپ شد تا به شايعات پايان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.