لغو نشست برانكو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نشســت خبري برانكو ايوانكوويچ كه از صبح ديروز در هتل المپيك به بعد از تمرين نوبت عصر امروز پرســپوليس موكول شــده بود، مجددا لغو و به هفته آينده موكول شــد. زمان در نظر گرفته شده براي نشست خبري برانكو مناسب حال خبرنگاران نبود و از اينرو قرار شد باشگاه پرسپوليس زماني جديد را براي برگزاري نشست خبري برانكو اعالم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.