نعمتي و مسلمان در خيريه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محسن مســلمان و سيامك نعمتي، سهشنبه شــب پس از تمرين پرسپوليس راهــي شــيرخوارگاه آمنه شــدند تا در ميهماني افطار و جشن خيريه آن شركت كننــد. آنها برخورد گــرم و صميمي هم با كودكان ايــن مركز داشــتند. گفتني اســت؛ در اين برنامه، خواهران ووشوكار منصوريان هم حضور داشتند و با بازيكنان پرسپوليس عكسي يادگاري گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.