خريدها ثبت كردند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يــك روز بعــد از شــروع تمرينات پرسپوليس ســه بازيكن جديد اين تيم شايان مصلح، شجاع خليلزاده و سيامك نعمتي به اتفاق محمد امام وردي نماينده باشگاه در دفتر هيات فوتبال تهران حاضر شدند و قرارداد خود را ثبت كردند. منشا هم بــه زودي بــه ايــران برميگردد و قراردادش را ثبت خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.