دعوت جامعه ورزش براي حضور در راهپيمايي روز قدس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزارت ورزش و جوانان، كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي به همراه قهرمانان، ورزشكاران و پيشكسوتان عرصه ورزش كشور روز چهارشنبه در اطالعيههايــي ملت بزرگ ايران را به حضور گســترده در راهپيمايي روز جهاني قدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان دعوت كردند.

وزارت ورزش وجوانان، كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي در اين اطالعيه از پيشكسوتان، مربيان، قهرمانان، داوران و جامعه ورزش كشور خواست تا مانند ســالهاي گذشته همگام با ملت در راهپيمايي روز جهاني قدس حضور گسترده داشته باشند و بار ديگر حمايت خود را از مردم مظلوم فلسطين اعالم كنند.

وزارت ورزش و جوانان در اين اطالعيه نوشت: « قدس شريف و فلسطين بهعنوان مهمترين دغدغه جهان اسالم، همچنان نماد همبستگي و نقطه ثقل وحدت امت اسالمي در رويارويي با رژيم اشغالگر قدس و جلوهاي از مقاومت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استكبار جهاني اســت. ميادين ورزشــي از عرصههايي هستند كه ورزشكاران با تالش و پشتكار خود، ارزشهــاي خود و ايران اســالمي را به نمايش ميگذارند و اوج آن هنگامي است كه قهرمان به خاطر ارزش فتوت و جوانمردي، دفاع از مظلوم و ايســتادگي مقابل ظلم از مــدال و قهرماني شــان ميگذرند. اين اقدام ورزشكاران، حركتي بي نظير و ماندگار در انســجام و همگرايي امت اسالمي و ساير ملتهاي آزادي خواه جهان در دفاع از قدس شــريف و آرمانهاي به حق ملت مظلوم فلســطين در مقابل كفر و استكبار جهان است . جامعه ورزش كشور، ضمن حمايت و ارج نهادن به كار ارزشــمند ايــن قهرمانان، ضرورت رعايت از حقوق قانوني مردم فلســطين را در اقصــي نقاط گيتي بهعنوان نمادي از مقابله با ظلم و اشــغالگري و تبعيض نژادي صهيونيســتي تأكيد دارد و اين بار نيز مانند سالهاي گذشته با حضور گسترده و پرشور خود در راهپيمايي روز جهاني قدس همپاي ملت شــريف ايران با پرچم حمايت از فلسطين به نواي فطرت انســاني خويش لبيك گفته و پاسخي شايسته به فراخوان مقام عظماي واليــت خواهد داد.» كميته ملي المپيك نيــز با صدور اطالعيهاي نوشــت: «نامگذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به نام روز قدس نشانه تدبير و دورانديشــي حكيمانه بنيانگذار انقالب و معمار تفكر وحدت اسالمي بود تا حمايت از مردم مظلوم فلســطين و دفاع از قدس شــريف به نشــانه شرافت همه مســلمانان جهان و فصل الخطاب آنها و بلكه همه آزادانديشان جهان باشد. امسال نيز در روز جهاني قدس جامعه بزرگ و قدرشناس ورزش كشــور در كنار هم و در صفوفي به هم پيوسته در يوم اللهي دوباره به نداي آزادي خواهي معمار بزرگ انقالب اســالمي حضرت امام خميني (ره) لبيك گفته و بار ديگر ضمن تجديد بيعت با آرمانهاي انقالب اســالمي و شهداي عزيز و مقام معظم رهبري، نشــان خواهد داد به هيچ وجه از آرمانهاي امام عزيز خود و دفاع از ملت مظلوم فلســطين دست نخواهند كشيد. روز قدس، روز وحدت، شــرافت و دميده شدن جان تازه در كالبد جهان اسالم است كه همه با مشاركت در آن، سهيم خواهيم شد و فرياد خواهيم زد قدس عزيز و مردم فلسطين تنها نيستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.