فعال از استعفاي شجاعي خبري نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رفت و آمدهاي ديروز شــجاعي به وزارت ورزش، خبر روشــني براي كساني كــه پيگيــر اوضــاع اين فدراسيون هستند نداشت و با اينكه حرف از استعفاي شــجاعي بود اما در نهايت چنين اتفاقــي نيفتاد. طي روزهاي اخير و با توجه به پايان دوره 4 ساله رياست فدراســيون تيرانــدازي با كمــان و حكمي كــه كريم صفايــي در ارتباط با تخلف جعــل امضا گرفته، شــايعاتي مبني بر استعفاي محمدعلي شجاعي از راس فدراسيون به گوش ميرسيد اما با توجه به ويژگيهاي شجاعي و اينكه معموال دير استعفا ميدهد، ميشد حدس زد كه اين شايعهها به حقيقت تبديل نميشود.

البتــه ديــروز نشســتي در وزارت ورزش در رابطــه با موضوع تير و كمان برگزار شــد اما مشخص نيســت كه باالخره مسووالن وزارت چه تصميمي ميخواهند بگيرند. چيزي كه مشخص است اينكه، فعال از استعفا خبري نيســت و بايد ديد اين نحــوه حضــور تا چه زماني ادامه مييابد.

داورزني يكــي – دو روز قبــل اعالم كــرد كه اساسنامه تير و كمان مجوز هيات دولت را ندارد و بايد اساسنامه جديدي تصويب شــود كه به هميــن دليل اساســنامه جديــد تنظيم و به فدراســيون جهاني جهت تاييد ارسال شده است. با توجه به اينكه اساسنامه جديد همچنان به تاييد فدراسيون جهاني نرسيده، شجاعي امور فدراسيون را بر اســاس اساسنامه قبلي پيگيري ميكند. در اساسنامه فعلي، شجاعي رييس مجمع است و وزارت ورزش نميتواند در اين قضيه ورود پيــدا كند. از طرفي هم وزارت ورزش اعالم كرده كه تا زماني كه اساســنامه اين فدراسيون اصالح نشــود، انتخابات فدراســيون تيراندازي با كمان برگزار نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.