جوانان در آلمان شليك ميكنند

آغاز رقابتهاي جهاني تيراندازي از فردا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات قهرماني جوانان جهان با حضور 522 تيرانداز از 63 كشــور جهان در شــهر زول آلمــان برگزار ميشود. اين رقابتها در حالي از فردا آغاز ميشــود كــه كاروان تيراندازي كشــورمان با 12 تيرانداز در قالب 6 تيرانداز خانــم و 6 تيرانداز آقا در دو رشته تفنگ و تپانچه در اين رقابتها حضور دارد.

در رشته تفنگ فاطمه كرمزاده، مريم شــفيعيپور، آرمينــا صادقيان، اميرمحمــد نكونــام، امير ســياوش ذوالفقاريــان، عليرضــا داودآبادي به همراه مربي خود عليرضا اينانلو عازم مسابقات قهرماني جوانان جهان آلمان شــدهاند. همچنين در رشــته تپانچه هانيه رســتميان، شــيرين مرتضوي، لعيا محمدي، مهدي تندري، مرتضي عليمحمــدي و عرفــان صلواتــي به همراه سكينه خدابندهلو و اميرحسين صولت بهعنوان مربي در اين مسابقهها حضور دارند.

در رقابتهــاي قهرماني جوانان جهــان زول آلمان كه از يك تير تا ۸ تير برگزار ميشود، تيراندازان شانس كســب ورودي المپيــك نوجوانــان را دارنــد. با توجه بــه نزديكي زمان برگــزاري رقابتهــا، كميته برگزاري اين رويداد برنامه مســابقات را اعالم كرده كه به اين شرح است. پنجشنبه، يك تيرماه: ورود تيمها جمعــه، 2 تير ماه: تمرين رســمي و افتتاحيه شــنبه، 3 تيرمــاه: تفنــگ 50 متر درازكــش زنان و مــردان مقدماتي و فينال، تپانچه 25 متر مردان يكشــنبه، 4 تيرماه: مرحله مقدماتي و فينــال تپانچه بــادي 10 متر زنان و مردان و فينــال، مرحله مقدماتي و فينال تفنگ 50 متر سه وضعيت زنان دوشــنبه، 5 تيرماه: مقدماتي و فينال تفنگ 10 متر بادي زنــان و مردان، مقدماتــي و فينال تپانچــه 50 متر مردان، تپانچه 52متر مردان(سرعت) مقدماتي و فينال سهشــنبه، 6 تيرماه: مقدماتي فينال 50 متر سه وضعيت درازكش مردان، تپانچــه 52متر زنان و مردان (دقت)، فينال تپانچه 25 متر زنان و مردان چهارشــنبه 7 تيرمــاه: ميكس تيم تفنگ و تپانچــه 10 متر مقدماتي و فينال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.