آغاز فينال ليگ برتر پينگ پنگ از امروز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله فينــال رقابتهاي تنيس روي ميز ليگ برتر باشگاههاي كشور از امروز آغاز ميشود تا حداكثر پس از انجام پنج ديدار، قهرمان اين فصل از مسابقات معرفي شود. پتروشــيمي بندرامام و تايدواتر بندرعباس فيناليســتهاي اين فصل مسابقات تنيس روي ميــز ليگ برتر باشــگاههاي كشــور هستند. اين دو تيم كه در مرحله مقدماتي دو بــار با هم بازي كردند، بدون انجام هيچ رقابتي در نيمهنهايي، راهي فينال مسابقات شدند.

شهداي آتشنشان حريف پتروشيمي در مرحلــه نيمهنهايي بود. پيــش از آغاز ايــن مرحله امــا اين تيــم از ادامه حضور در مســابقات انصراف داد تــا مدافع عنوان قهرماني مســابقات بدون بازي فيناليست شــود. از طرفــي ديدار دو تيــم تايدواتر و دانشــگاه آزاد در مرحله نيمهنهايي هم به دليل عدم تعهد دانشگاه آزاد براي پرداختن درصد قرارداد بازيكنانش به فدراســيون، تا اطالع ثانــوي به تعويق افتــاد. البته تعهد دانشگاه آزاد انجام شد تا اين تيم به خاطر موضوعي كه دلخوري از فدراسيون ناميده شــد، از ليگ كنار گذاشته شــود و بدين ترتيب تايدواتر حريف پتروشيمي در فينال شد.

فينــال رقابتهاي تنيــس روي ميز ليگ برتر باشــگاههاي كشــور حداكثر در 5 بــازي پيگيري خواهد شــد. ميزباني دو ديدار نخســت اين مرحله بر عهده تايدواتر است اما به خاطر پخش مستقيم مسابقات، مسووالن اين تيم با برگزاري اين دو ديدار در تهران موافقت كردهاند. بر اين اساس دو ديدار نخســت فينال ليگ تنيس روي ميز، پنجشــنبه و جمعه (اول و دوم تيرماه) در آكادمــي بينالمللي تنيس روي ميز تهران برگزار ميشود.

ديدارهاي ســوم و چهارم هم 17 و۸1 تيرمــاه در ماهشــهر برگزار ميشــود. در صورتــي كه بعد از اين چهار ديدار، قهرمان مسابقات مشخص نشود پنجمين و آخرين ديدار فينــال 22 تيرماه برگزار ميشــود. پتروشيمي در حالي يكي از فيناليستهاي اين فصل مســابقات تنيس روي ميز ليگ برتر باشــگاههاي كشــور اســت كه سال گذشته نيز با شكســت دانشگاه آزاد در دو ديدار فينال صاحب عنوان قهرماني شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.