رجبي: مشكالت مالي هندبال به ما به ارث رسيده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون هندبــال مبلغي حــدود 3 ميليارد 500 ميليــون تومــان بدهــي دارد و مســووالن ايــن فدراســيون تــالش ميكننــد ايــن بدهي را پرداخت كنند. محمدرضا رجبــي، دبير فدراســيون هندبال با اعــالم اين خبر و با اشــاره به مشــكالت مالي فدراســيون هندبال ميگويد: «مشــكالت مالي فدراسيون از گذشته به ما به ارث رســيده است و بايد به هر شكلي كه ميتوان آن را حل كرد.»

او در خصوص آخرين وضعيت تيمهاي ملي هندبال نيز توضيــح كوتاهي ميدهد: «اردوهاي بســيار خوبي براي تيمهاي ملــي در نظر گرفته شــده اســت و اردو دوم تيــم بزرگســاالن بعد از كالس مربيگــري بدنســازي بــا حضور مربي فرانسوي برگزار ميشود.»

دبير فدراســيون هندبال در رابطه با حضور مربي خارجي در تيم ملي هندبال ايران ميگويد: «تا آخر مردادمــاه با كادرفني فعلــي فعاليتهــا را ادامه ميدهيم و پــس از پايان مســابقات كاپ سئول در رابطه بــا انتخــاب مربي خارجــي تصميمگيــري ميكنيــم.» رجبــي ادامه ميدهــد: «چنــد گزينه خارجي را براي هدايت تيم ملــي هندبال ايران زير نظــر گرفتيم و در تالش هســتيم با اســتخدام مربي خارجي مناسب در مسابقات جهاني به موفقيتهاي مد نظر برسيم.» او در حالي از حضــور مربي خارجي ميگويد كه تيم ملي هندبال فعال كارش را با عليرضا حبيبي دنبال ميكند. دبير فدراسيون هندبال در بخش ديگري از صحبتهايش در رابطه با زمان شــروع مسابقات ليگ برتر نيز ميگويد: «اين مسابقات 3 شهريور ماه با حضور 10 تيم آغاز خواهد شد و تا پايان سال 96 نيز ادامه دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.