واليبال بعد از فوتبال بيشترين هوادار را دارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم ملي واليبال ايران با يك رسانه لهستاني به صحبت پرداخت و درباره كار در ايران و مسائل مختلف گفتوگو كرد.

ايگــور كوالكوويــچ در گفتوگــو بــا خبرگزاري لهســتان، درباره مســائل مختلفي به صحبت پرداخت و به نوعي به انتقاد از لژيونر نشدن برخي از ستارههاي واليبــال ايــران پرداخت. اين ســرمربي صربستاني همان ابتدا با اين سوال مواجه شــد كه عملكردش را در مدت زماني كه در ايران بــوده چگونه ارزيابــي ميكند: «بعد از دو ماه تمرين ســخت اســت كه بخواهيم نتيجه ســاختاري داشته باشيم، ولي ما قطعا شــرايط خوبي براي آمادگي در اختيار داريم. فدراسيون واليبال ايران با ســازماندهي بســيار خوبــش عملكرد فوقالعادهاي داشته است و بازيكنان انگيزه زيادي دارند تا براي تيم ملي كشورشــان بجنگند. به همين خاطر اســت كه من از شرايط موجود راضيام.»

محبوبيــت واليبال ايران از نظر اين رسانه لهستاني جالب توجه بود، به همين دليل به ســراغ ســوالي در اين باره رفت كــه چرا واليبال در ايران محبوب اســت: «واليبال بعد از فوتبال در ايران ورزش دوم محسوب ميشود. تمام سالنها با هواداران پر از تماشاگر است. چه در بازيهاي ليگ و چه در بازيهاي بينالمللي تماشــاگران زيادي به ورزشــگاهها ميروند. بازيكناني كــه در تيم ملــي واليبال ايران هســتند ســتاره محســوب ميشــوند. اين خيلي ســخت است كه آنها در شــهر راه بروند، چون همه بــراي گرفتن عكس و امضا به سراغشان ميروند.»

در ادامــه لژيونــر نشــدن برخي از ســتارههاي ايــران مــورد توجه رســانه لهســتاني قرار گرفت. اينكــه چرا واليبال ايــران با وجــود اين همه ســتاره لژيونر ندارد؟ جــواب كوالكوويچ به اين ســوال ميتواند سرنخي براي بسياري از مشكالت فدراسيون واليبال باشد: «بازيكنان ايران با قراردادهاي نجومي كه دارند براي واليبال از كشور خارج نميشــوند. بازيكناني كه در ايــران فعاليت ميكنند دو، ســه برابر بازيكنانــي كــه در باشــگاههاي اروپايي فعاليت ميكنند درآمد كسب ميكنند. به خاطر همين آنها در ليگ داخليشان بازي ميكننــد و از امكانات خوبي در تمرينات برخوردار هســتند، ولي من فكر ميكنم آنها بايد يك بار هم كه شده خارج از ليگ ايران بروند، چون براي پيشرفتشــان بهتر خواهد بود. بازي در يك ليگ ديگر خيلي به ســود آنها خواهد شــد. عالوه بر اين با روشهاي مختلف تمريني آشنا ميشوند. شيوه بازي و مسائلي از اين قبيل نيز موثر خواهند بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.