زورآور: برپايي اردوها به مليپوشان شنا انگيزه ميدهد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي تيم ملي شناي زنان اميدوار اســت كه اردوهاي تيم ملي شــناي زنان به صورت مســتمر پيگيري شود و مليپوشان با انگيزه بيشتري در اين رشته فعاليت كنند.

فروزنــده زورآور، مربي تيم ملي شناي زنان ايران كه اردوي اين تيم را در جزيره كيش دنبال ميكند، درباره شرايط اين اردو ميگويد: «اين اولين اردويي اســت كه بعد از چندين سال برگزار شــده است و شــناگران خوب كشور را دور هم جمع كرده است.

تمرينات ايــن مرحله از اردو در اســتخر المپيك جزيره كيش در حال برگــزاري اســت. در برخــي از روزها صبح و بعد از ظهر مليپوشــان به آب ميزنند. آمادگي ورزشــكاران نســبتا خــوب اســت و من از رونــد تمريني شناگرانم راضي هستم.»

مربي تيم ملي شناي زنان اميدوار اســت كه ايــن تمرينات بــه صورت مستمر پيگيري شود: «با برنامهريزي كه فدراسيون در آينده انجام ميدهد، اميدوارم كه تمرينات تيم ملي شناي زنان به طور مستمر ادامه داشته باشد و در آينده نيز شاهد تمرينات متمركز شناگران باشيم.

اگــر بــا هميــن رونــد اردوها برگزار شــود، در مراحل بعدي دوباره ركوردگيري ميگذاريم.»

او در ادامــه بــه چهارمين دوره از مســابقات بينالمللي كشــورهاي اســالمي كه به ميزباني ايران در سال 4۸ برگزار شد، اشاره كرد و گفت: «ما شــناگران خيلي خوب و زيادي را در ســطح استانها داشــتيم كه به دليل فاصله زياد ميان برگزاري مســابقات يا تشــكيل اردوهاي تيمهاي ملي اين رشــته را كنار گذاشــته و يا در حال حاضر آمادگي خود را از دست دادهاند. من اميدوارم كه اين برنامهها ســبب شود كه شــناگران زن ايراني با انگيزه هر چه بيشتر اين رشته را دنبال كنند و بــا تالش زياد آينده خوبي در انتظار آنها باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.