اقليمي: مليپوشان براي آسيايي بايد تخصصي كار كنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در روزهايــي كــه تمرينــات تيــم ملي قايقراني با جديت دنبال ميشــود، سرمربي تيم ملي قايقراني كاياك درباره وضعيت شاگردانش و برنامههايي كه براي آنها دارد، صحبت ميكند.

ايرج اقليمي با بيــان اينكه عملكرد قايقرانان ايران در كاپهاي مجارســتان و صربســتان خــوب بــوده، ميگويــد: «برنامهريــزي ما براي قهرماني آســيا و بازيهاي آســيايي 201۸ است. به نظرم اين دو كاپ فرصــت خوبي براي ارزيابي وضعيت مليپوشــان و حريفان آســيايي بود. به هر حال ما مهرماه بايد در چين به مصاف حريفان برويم و توانســتيم در اين فرصت شرايط قزاقها و ازبكها را قبل از مسابقات قهرماني آسيا بسنجيم.»

اقليمي در پاســخ به اين ســوال كه نفرات جديد اضافه شــده بــه تيم مثل صادق زمانــي و جواد مومنــي را چطور ديده، ادامه ميدهــد: «آنها هنوز در تك نفره با نفرات اصلي ما خيلي فاصله دارند اما براي قايقهاي گروهي خوب هستند و از آنها استفاده ميكنيم. متاسفانه در اروپا زماني مصدوم شــد و به همراه مومني به كشور بازگشت و نتوانســت پارو بزند اما شــرايط خوبي دارد. ما پيمــان قويدل و بابك دربان را هم داريــم كه در دو نفره خوب هســتند و شرايطشــان بهتر شده است.» سرمربي تيم ملي كاياك ايران در بخش ديگــري از صحبتهايش ميگويد: «تالش ما اين اســت كــه بتوانيم براي هر رشــته دو يا ســه قايق نزديك داشته باشــيم تا بتوانيم با دســت باز كارمان را ادامه بدهيم. نياز داريم نفرات جديد را به مليپوشان اصلي نزديك كنيم كه بتوانند در رقابتهاي مختلف كار كنند.»

او ادامــه ميدهد: «ميخواهيم براي بازيهاي آسيايي شرايطي را ايجاد كنيم كه مليپوشان تخصصيتر كار كنند. اينكه من يك ورزشكار را در دو قايق ارنج كنم باعث ميشود انرژياش خالي شود و اين خوب نيســت اما اگر بتوانيم شرايطي را مهيا كنيم كه هركدام از مليپوشــان در يك رشته تخصصي باشند و تمركزشان را بر روي آن بگذارند بهتر است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.