الهوتي: مصدوميتها نگران كننده نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي تيم ملي واليبــال جوانان ايران ميگويد اگر بازيكنان خودشــان باشــند مشــكل خاصي برابر ايتاليا نداريم. احمد الهوتي درمورد شــرايط تيــم ملي واليبال جوانان ايران در آستانه رقابتهاي قهرماني جهــان ميگويد: «در مجمــوع بايد گفت شــرايط مليپوشــان خــوب اســت. ما تا كنون هر اردويي كه به كشــور اســلووني آمدهايم بازدهي بسيار خوبي داشته است، خوشبختانه اين بار هم همين شرايط وجود داشت.» او با اشــاره به انتخاب 12 بازيكن نهايي ادامــه ميدهد: «پــس از برگزاري اردوهاي مختلف ســرانجام نفــرات نهايي توســط كادر فني انتخاب شدند. متاسفانه دو بازيكــن از ما جدا شــدند كه البته اين موضوع خيلي ناراحت كننــده بود چراكه آنها در طول اردوهاي مختلف بسيار به تيم كمك كرده بودند.» مربي تيم ملي واليبال جوانان ايــران درمــورد مصدوميت برخي بازيكنان نيز ميگويد: «فكر نميكنم جاي نگراني باشــد؛ جواد كريمي كمي از ناحيه كمر احساس ناراحتي ميكند. اصغر مجرد هم مصدوميــت كهنهاي از ناحيه زانو دارد امــا فكر ميكنم در مجمــوع جاي نگراني نباشد و بتوانند در مسابقات جهاني به تيم كمك كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.