كريمي: 90 درصد آماده ايم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پاســور تيم ملي واليبال جوانان ايران ميگويــد دردم در ناحيــه كمــر به قدري بود كه گاهي حتي شــبها نميتوانستم به راحتي بخوابم. جواد كريمي درمورد شرايط تيــم ملي واليبال جوانان ايران در آســتانه رقابتهاي قهرماني جهان ميگويد: «چهار بازي در تركيه انجام داديم كه بسيار خوب بود و توانســتيم نقاط ضعف و قوت خود را بشناســيم. در اردوي اســلووني روي نقاط ضعف و قوتي كه شناسايي شده بود بيشتر كار كرديم. فكــر ميكنم حدود 90 درصد آماده شدهايم تا در مسابقات جهاني بهترين عملكرد را داشــته باشــيم.» او درخصوص شــرايط مصدوميت خودش نيــز ميگويد: «بــا توجه به اينكه پس از مســابقات ليگ اســتراحت چنداني نداشــتم و بالفاصله به اردوي تيم ملي اميد رفتم و پس از آن تيم جوانان را در مســابقات كشورهاي اسالمي همراهــي كــردم كمي دچــار مصدوميت شدم. دردم در ناحيه كمر به قدري بود كه گاهي حتي شــبها نميتوانستم به راحتي بخوابم.» پاســور تيم ملــي واليبال جوانان همچنين ميگويــد: «بايد تشــكر كنم از دكتر احمدي و ســاير اعضاي كادر فني كه شرايطم را درك كرده و اجازه دادند تا چند جلسه استراحت كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.