اعضاي جديد هيات رييسه انتخاب ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نشست ســاليانه، مجمع عمومي و دور جديد انتخابات هيات رييســه انجمــن نويســندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشــي ايران روز پانزدهم تيرماه برگزار ميشود.

براساس هماهنگيهاي صورت گرفته با واحــد اصناف و انجمنهاي وزارت كشور؛ مجمع عمومي انجمن و انتخابات هيات رييســه از ســاعت 9 صبح روز پنجشــنبه پانزدهم تير ماه 96 بــا حضور اعضاي اين انجمن در ســالن همايشهاي آكادمي ملي المپيك برگزار ميشود.

ارائه گزارش رييــس، دبيركل، خزانه دار و بــازرس، انتخاب اعضاي هيات رييســه و انتخاب بــازرس از جمله برنامههاي نشست فوق است.

تمامي دارندگان كارت عضويت انجمــن، دوره ،94-95 ميتوانند با ارائه كارت، در انتخابات شركت كنند.

تاريــخ آغاز مهلــت قانوني ثبت نــام كانديداتوري از يكــم تيرماه تا ساعات آغازين مجمع است و اعضاي محترمي كه قصد كانديداتوري براي هر يك از بخشهاي هيات رييســه را دارنــد، ميتوانند از طريق پســت الكترونيكي انجمــن، اين موضوع را اعالم كنند. انتخابات هيات رييســه انجمن ورزشینويســان هر 4 ســال يكبار برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.