درياچه آزادي ميزبان قايقرانهاي جوان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشــان جوان قايقراني ايران از ديروز وارد اردو شدند تا دور جديد تمرينهايشــان را در درياچه آزادي آغاز كنند. مرحله جديد اردوي تيم ملي كاياك جوانان ايران از ديروز در درياچه آزادي آغاز شــد و تا بيســتم تيرماه ادامــه دارد. هرمز فتحي نيا ســرمربي، علي بنده نژاد مربي و محمد صداقت كيش مربي بدنســاز كادر فني اين تيم هســتند كه طبق نظر اين نفرات، 5 مليپوش به اردو دعوت شــدهاند. تارخ طالبي از تهران، امير خوانســاري از مازندران و ابوالفضل درجزي، شايان مافي و محمدرضا صياد از گيالن نفرات دعوت شده به اردو هستند كه زير نظر مربيان تمريناتشان را انجام ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.