اسامي نامزدهاي رياست فدراسيون تيراندازي اعالم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزارت ورزش و جوانان اســامي نامزدهاي احراز پست رياست فدراسيون تيراندازي را امروز اعالم كرد. از ســوي وزارت ورزش اســامي 4 نامزد رياست فدراسيون تيراندازي اعالم شد. براين اساس مهرعلي باران چشمه، علي دادگر، حســين زكي زاده و مهين فرهاديزاد 4 نامزد احراز پست رياست فدراسيون تيراندازي هستند. انتخابات اين فدراسيون 20 تيرماه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.