پيمان فخري: تيمم هيچ جايي «وا» نداد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در روزهايي كه دو اسلحه ديگر شمشيربازي، همچنان توان رقابت با آسياييها را ندارند، سابريستهاي ايران در يكقدمي طالي تيمي ايستادند و با اختالف كم سه امتياز، نقره آسيا را به گردن انداختند؛ مدالي كه از نظر پيمان فخري، مربي جوان اين تيم بسيار ارزشمند است چراكه بچهها با انگيزه باال با تيم سوم جهان جنگيدهاند. دو نقره و يك برنز نتيجه خوبي است كه تيم ملي سابر به دست آورده؛ نتيجهاي كه همدلي يكي از رازهايش است؛ امتيازي كه پيمان فخري ميگويد به هيچ وجه اجازه نميدهد از تيمش گرفته شود. پيمان فخري دقايقي بعد از فينال ايران و كره جنوبي از اين حس خوب و حال و هواي تيمش ميگويد. نفر از ايران و يــك نماينده از چين و هنگ كنگ حاضر بودند كه اين نشــان از اهميت باالي مسابقات و قدرت ايران و كره جنوبي در آســيا دارد. وقتي شمشــيربازم نفر يك رده بندي جهان را شكســت داده، جز اينكه بگوييم فوقالعاده بوده، چه چيزي ميتوانم بگويم. خدا را شــكر ميكنم كه مليپوشان سابر ايران آبروداري كردند. تمام آسيا درباره تيم ســابر ما حرف ميزنند و مطمئنا رقباي ما در سطح جهان نيز ما را رصد كردهاند. بازخوردي هم داشتيد؟

بله. چه زماني كه مسابقههاي انفرادي برگزار شد چه در همين فاصله كوتاه بعد از فينال تيمــي، پيامهايي را دريافت كرده ام. البته اين موضوع طبيعي است چون همه ما داريم همديگر را رصــد ميكنيم. اروپاييها و آمريكاييها ما را رصــد ميكنند و ما هم آنها را. به هر حــال براي رقابتهاي جهاني پيش رو بايد همه چيز را تحت كنترل داشته باشــيم اما به هر حال اين نكته مهمي است كه ما به ردهاي رسيدهايم كه خوبهاي دنيا ما را زير ذره بين دارند.

اينكه از اسم و رسم كره در فينال ميگوييد، به اين معناســت كه از قبل نتيجه را پيش بيني ميكرديد؟

به هيچ وجه. اينكه ميگويم كره تيم فوقالعادهاي است، به اين معنا نيست كه ما از قبل شكســتمان درفينال را ميدانستيم. فقط خواستم بگويم كه كره چه تيمي است و نتيجه بچههاي ما ارزشمند است. ما براي برد و قهرماني پا به فينال گذاشتيم و بچهها فينال را خيلي جدي گرفتند. همه تالشمان را هم كرديم كه اين بازي را ببريم اما نشــد. البته با توجه به آنچه در اين مســابقه ثبت شد و فاصله بســيار كمي كه وجود داشت، من ميدانم كه به زودي كره را هم ميبريم.

چه در مسابقه قهرماني آسيا، چه در رقابت قبل شاهد درخشش چهرههايي مثل رهبري و فتوحي بوديم. افرادي كه قبال در ســايه افرادي مثل عابديني و پاكدامن بودند.

رهبري هميشه خوب بوده اما متاسفانه يك مقداري قدر خودش را نميدانست و از ظرفيتي كه داشــت استفاده نميكرد اما در اين مســابقات فوقالعاده بــود. اگر نتايج را دنبال كنيد، ميبينيد كه در قســمت تيمي هم امتيازهــاي خيلي خوبی گرفته و كمك زيادي به تيم كرده است.

مدتي قبل خبري شنيدم مبني بر اينكه احتمال دارد افــرادي جديد را جايگزين برخــي نفرات تيم كنيد. اين موضوع چقدر در نتايجي كه به تازگي از سوي اينها ثبت ميشود، تاثير گذار بوده؟

بله. بعــد از المپيك دو، ســه جوان خوب را به اردوهــاي تداركاتي اضافه كردم و ايــن ميتوانــد يكي از داليلي باشــد كه بچههــا خيلي خوب كار كردنــد. بايد همه بچهها بدانند كه در تيم ملي ثابت نيســتند و مطمئنا همانطور كه خودشــان سطحشان را باال كشيدند، از ســطح ايران فراتر رفتند و االن در حــال عبــور از آســيا هســتند، مطمئنــا آن جوانها را هــم ميتوانم براي پشتوانهسازي باال بكشم. مطمئن باشيد جز اين شمشــيربازها باز هم نفراتي را دارم كه در روزهاي آينــده به اردو دعوت ميكنم تا با حضور اين پشتوانهها خيالمان بابت آينده سابر راحت باشد.

چه زماني خيالمان بابت رشتههاي ديگر شمشــيربازي راحت ميشود و حركتي را خواهيم ديد؟

در مورد اينكه چرا در ساير رشتههاي شمشــيربازي اين اتفاقهــا ميافتد، اجازه بدهيد من چيزي نگويم. از دبيري اســتعفا دادم تا به اين ســوال پاســخ ندهــم. اجازه بدهيد ســاير كارشناسان به اين سوال پاسخ بدهند كه چرا ما در ســابر چنين عملكردي داريم ولی در اســلحههاي ديگر اين اتفاقها نميافتد. اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه ما هم چنين شــرايطي داشتيم اما توانستيم خودمان را باال بكشيم طوري كه االن با سه مدال به كشور برميگرديم.

به نظر ميرسد يكي از ويژگيهاي تيم شما، همدلي بين شما و مليپوشان است و شــايد در كنار تمرين اصولي و خيلي از موارد ديگر، بتوان اين موضوع را هم بهعنوان يكي از معيارهاي رشد تيمتان دانست.

دقيقــا. خــدا را شــكر ميكنــم كه اين شــرايط وجود دارد. بــراي اين همدلي زحمت كشيده شده و اجازه نميدهم تحت هيچ شــرايطي اين همدلــي را از ما بگيرند و هيچ چيزي همدلــي تيمم را بر هم بزند. برنامههاي زيادي داريم براي اينكه تيم ملي ســابر روند رو به رشدش را ادامه بدهد و هر روز شاهد نتايج بهتر باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.