تمرينات فشرده و فرسايشي براي مليپوشان كشتي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

تمامي كشــورهايي كه در عرصه كشتي جهان، بيش و كم داراي جايگاه و رتبه يا موقعيت مناســبي هستند، بهويژه كشورهايي كه كشــتيگيران فراواني در اختيار دارند، برگزاري رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي و زنان خود را در آستانه حضور در پيكارهاي كشتي قهرماني جهان، امري اجتناب ناپذير ميدانند.

اگرچه اســتثناهايي هم در اين زمينه وجود دارد و در برخي از كشورها، تعداد قليلي از مربيان تيمهاي ملي با شناختي كه از شرايط و وضعيت موجود كشتي خود دارند، شــايد بدون برگزاري رقابتهاي انتخابي و با تكيه بر ديدگاهها و نقطه نظرات فني خود مبادرت به انتخاب بهترين و آمادهترين كشتيگيران خود حداقل در برخي از وزنها كنند. در هر صورت برگزاري رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشتي پيش از حضور در پيكارهاي جهاني كشتي در دستور كار فدراسيونهاي كشتي كشورهاي مختلف قرار دارد و اين كشورها با انجام چنين رقابتهايي ميتوانند واجدشرايطترين نفرات خود را براي حضور در مسابقههاي جهاني كشتي مورد شناسايي قرار دهند.

*** در شــرايطي كه آمريكاييها و روسها براي شناخت بهترين نفرات كشتي خود زودتر از بقيه كشورهاي سرشناس و صاحبنام كشتي دنيا اقدام به برگزاري رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي خود در روزهاي گذشته كردند اما رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي كشــورمان قرار اســت حدود دو هفته ديگر و در روزهاي 5۱ و ۶۱ تير ماه در تهران برگزار شود.

اين رقابتها در سالهاي گذشته و اخير طبق روال معمــول همواره در اوايل يا اواســط خرداد ماه برگزار ميشد اما امســال به دليل تقارن و همزمان شدن با ماه مبارك رمضان، فدراسيون كشتي ترجيح داد زمان آن را حداقل يك ماه به تعويق اندازد و آن را در اواســط تير ماه برگزار كند. فراموش نميشود فدراسيون كشــتي فقط يك بار و ۳2 سال پيش در آســتانه حضور تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي ايران در پيكارهاي جهاني سال 4۹۹۱ در استانبول تركيه (كشتي آزاد) و تامپره فنالند (كشتي فرنگي)، رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي را اواسط تير ماه به ترتيب در شهرهاي همدان و اردبيل برگزار كرد. در آن سال مسابقههاي جهاني كشتي آزاد و فرنگي به صورت جداگانه و در دو زمان متفاوت در ماه سپتامبر و در دو هفته پاياني شهريور ماه به ترتيب در استانبول تركيه و تامپره فنالند برگزار شــد. در واقع فرصت كافي براي شناخت و آماده كردن مليپوشان كشــتي آزاد و فرنگي از زمان برگزاري رقابتهاي انتخابي تا زمان حضور در مسابقههاي جهاني كه فاصلهاي به اندازه دو ماه بود، وجود داشت.

*** اما امســال كه رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشتي در روزهاي 5۱ و ۶۱ تير ماه برگزار ميشود، مليپوشان كشــتي آزاد و فرنگي كشورمان فرصت كمتري براي تمرينات آمادهســازي خود خواهند داشت و به جاي اينكه تمرينات سنگين و طاقت فرساي ويژه مسابقههاي جهاني را حداقل در مدت هشت هفته طي كنند، فقط شش هفته وقت تمرين كردن دارند. يعني اينكه بايد به صورت فشرده و فرسايشي تمرين كنند و اين مســاله تا حدودي تحليل رفتن نيرو و قواي بدني و جســماني آنان را به همراه خواهد داشت! چرا كه پيكارهاي كشتي قهرماني جهان كه معموال هر سال در ماه سپتامبر (اواسط تا اواخر شهريور ماه) برگزار ميشد، امسال حداقل دو هفته زودتر و در ماه آگوست و در روزهاي ۰۳ مرداد تا 4 شهريور در شهر پاريس برگزار ميشود.

*** روسها و آمريكاييها كه هميشــه جديترين و اصليترين رقباي كشتي كشــورمان در مسابقههاي جهاني شناخته ميشــوند، با برنامهريزي هدفمند و در نظر داشتن همين مســاله كه بايد آن را بسيار مهم و حياتي دانست، زودتر از بقيه كشــورهاي صاحبنام در كشــتي جهان از جمله ايران دست به كار شده و رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي خود را ســه هفته زودتر از ايرانيها برگزار كردند تا فرصت و زمان كافي براي آماده كردن مليپوشــان كشتي خود در بهترين شــرايط ممكن به منظور حضور در پيكارهاي جهاني شــهر پاريس فرانسه را داشته باشند.

در واقــع روسها و آمريكاييهــا با برنامهريزي و زمانبندي مناســبي كه براي برگزاري رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي خود داشتند، با انتخاب نفرات برتر خود و ســپس تشــكيل اردوي آمادهسازي ويژه مســابقههاي جهاني سال ۷۱۰2 از همين حاال يك گام از ايرانيها جلو افتادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.