رحمان طلسم را شكست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشــی- رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان با برگزاري رقابتهاي دســته 4۹ كيلوگرم پيگيري شــد. در روز ششــم اين مســابقات كه به ميزباني ژاپن برگــزار ميشــود، رحمان اورامــه بهعنوان نماينده ايران در دســته 4۹ روي تخته رفت كه توانســت با عملكرد خوب خــود در دو ضرب طلسم ناكامي ايران در كسب مدال در جوانان جهان را بشكند. تيم ملي وزنهبرداري ايران در حالي 5 روز گذشته اين مسابقات را پشت ســر گذاشت كه نتوانسته بود به مدال برســد. به همين دليل مهم بــود كه اورامه با كســب يك مدال مهم وضعيــت كاروان وزنهبرداري ايران را بهبود ببخشد.

رحمان اورامه با هدايت محمد حسين برخواه و اكبر خورشيدي رقابتهاي خود را اميدوار كننده شروع كرد و در حركت يك ضرب بــا نظر برخواه وزنه 25۱ كيلوگرم را انتخاب كرد و به راحتي باالي ســر برد. او در ادامه براي حركتهاي دوم و سوم خود وزنــه ۷5۱ و ۹5۱ كيلوگرم را انتخاب كرد كه در هر دو حركت موفق عمل كرد.

بــه اين ترتيــب او بــا ۹5۱ كيلوگرم در يك ضــرب به كارش پايــان داد. او در حالي بهعنوان پنجم رســيد كه تا لحظاتي هم در رده ســوم قرار داشت اما وزنهاي كه وزنهبردار بالروس باالي ســر برد باعث شد تا اورامه به رده پنجم در حركت يك ضرب سقوط كند.

مدال طالي ايــن وزن در حركت يك ضرب به فرخود بك سوبيروف از ازبكستان رســيد. اين وزنهبردار ازبــك كار خود را با ۰۷۱ شــروع كرد، بــا 5۷۱ ادامه داد و در نهايت هم بــا ۰۸۱ كيلوگــرم طالي يك ضرب را كســب كــرد. مدال نقــره هم به تســي خانتسو از بالروس با ثبت وزنه ۱۷۱ كيلوگرم رسيد. مدال برنز هم به نام كايرل فرهــوف از اوكراين با وزنــه ۹۶۱ كيلوگرم ثبت شد.

اوج كار اورامــه در دو ضرب بود، جايی كه تا يك قدمي مــدال طال هم پيش رفت اما در نهايت تالش او منجر به مدال برنز دو ضرب و مجموع شد. رحمان اورامه دو ضرب را بــا وزنه ۶۹۱ كيلوگرم شــروع كرد اما در كمال تعجب اين وزنــه را اورامه انداخت تا نگراني در چهره برخواه و خورشــيدي نقش ببندد. بــراي حركت دوم امــا كادر فني با تجربه ايران يك كيلوگرم هم وزنه را افزايش داد و اين بار ۷۹۱ كيلوگرم را باالي سر برد.

با ثبــت اين وزنه اورامــه براي رقابت در جــدول باقي ماند و مــدال برنز خود را قطعي كــرد. اورامه براي اينكــه بتواند در مجمــوع هم روي ســكو قرار بگيــرد نياز داشت وزنهاي باالي ۰۰2 كيلوگرم را اتخاذ كند. وزنهبــردار اوكراينــي كايرل فرهوف دو بــار وزنههــاي ۳۹۱ و 4۹۱ كيلوگرم را انداخته بود اما با اين حال در حركت سوم وزنه 4۹۱ كيلوگرم را ثبــت كرد تا اورامه براي رســيدن به مدال برنز بايد حتما وزنه 5۰2 كيلوگرمي را باالي ســر ميبرد تا ۰۱ كيلوگرمي كه در يك ضرب عقب افتاده بود را جبران كند. اورامه با دالوري اين وزنه را باالي سر برد و با مجموع 4۶۳ كيلوگرم در رده ســوم قرار گرفت و اولين مدال ايران را در مسابات جهاني كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.