آغاز پنجمين دوره مسابقات آزاد تيراندازي از هفتم تير

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آزاده پيراكوه ‪Azadeh Pirakouh‬

مدودف نخســت وزير روســيه در سفر به والدي قفقاز از آكادمي كشتي اصالن خادراتسف بازديد كرد.آكادمي مذكور داراي مساحت ۰54 متر مربع و شــش تشك اســت و يك مجتمع شبانه روزي آموزش كشــتي براي نوجوانان به شمار میرود.

ماخاربــك خادراتســف، قهرمان اســبق المپيك و جهان، شــهردار والدي قفقاز پايتخت اوســتياي شــمالي و حســن باروئف، قهرمان اســبق كشــتي فرنگي المپيك وزير ورزش اين ايالت اســت. حضور و فعاليت اين قهرمانان بنام كشــتي دنيا باعث شد تا مدودف براي بازديد از فعاليتهايي كه در اين آكادمي انجام ميشــود، ســري به آنها بزند. ماخاربك خادراتسف رقيب سابق رسول خادم و عباس جديدی بود.

فينال تمام شد و در يكقدمي طالي تيمي قهرماني آسيا مانديد.

بچههاي من فوقالعاده بودند و مقابل كره، تيم سوم جهان جانانه جنگيدند و اصال وا ندادند. ما بازي فينال را 45 بر 42 باختيم. اين نتيجه مقابل تيمي كه قهرماني المپيك را در كارنامــه دارد و تيم ســوم رده بندي جهان است، بسيار عالي است. در هيچ كدام از مســابقههايي كه برگزار شد، چه انفرادي، چــه تيمي، نديدم كه بچهها كم بگذارند. در انفرادي بچهها، نفرات برتر كره را شكســت دادند. در بخش انفرادي چهار نماينده ايران در جمع ۰۱ نفر برتر قرار گرفتند. در ۰۱ نفر پاياني چهار ورزشــكار از كره جنوبي، چهار

پنجمين دوره مســابقات آزاد تيراندازي از هفتم تير ماه سال جاري در محل فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلوالن آغاز ميشود. براي پنجمين ســال متوالي رقابتهاي آزاد تيراندازي برگزار ميشــود و مســابقات اولين مرحله آن از هفتم تا نهم تير ماه در ســالن تيراندازي فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلوالن در جريان خواهد بود.

مســابقات همانند دورههاي گذشــته در دو كالس ۱HS و SH2 و در مواد R5،R4،R۳،R2،P2،P۱ با حضور تيراندازان خانم و آقا برگزار ميشود و حضور شــركت كنندگان در اين مســابقات يكي از مالكهاي تاثير گذار در انتخابــي تيم ملي خواهد بود. رقابتهــا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر بــه صورت يــك مقدماتي و فينال هــر ماده و بر اســاس قوانين ISCD و ISSF ســال ۷۱۰2 برگزار خواهد شد. متقاضيان شركت در دومين مرحله از پنجمين دوره مسابقات آزاد ميبايست حداكثر تا تاريخ 25 تير ماه جهت ثبت نام اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.