كريخواني شديد علياكبري و حريف آمريكايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اميــر علياكبري، فايتــر ايراني MMA ســوم مردادماه بــه مصاف حريف آمريكايي خــود خواهد رفت. امير علياكبري نايب قهرمان MMA (رشته هنرهاي رزمي تركيبي) جهان در مسابقات رايزين سال ۷۱۰2، قرار است سوم مردادماه مقابل تايلر كينگ چهره شاخص اين رشته از آمريكا روي رينگ برود.

اين حريــف آمريكايي 2۱ برد و 5 باخــت را در كارنامه دارد و آخرين مبارزه خــود را مقابل كيــت بل كه بهمن ســال گذشــته برگزار شده با ضربات مشت شكست خورد.

نقطه ضعف اين مبارز آمريكايي كــه ســبب بيشــتر باختهايش در MMA شده ضعف او مقابل ضربات مشت است و علياكبري نيز با آگاهي از اين موضــوع طي مدت باقيمانده تا آغاز مبارزه سعي دارد زير نظر استكي، مربي بوكس ايران بــر روي تمرينات اين رشته بيش از گذشته تمركز كند. نكته جالب توجه درباره اين مســابقه كري است كه اين دو فايتر با هم دارند.

امير علي اكبري در فضاي مجازي براي تايلر آمريكايــي كري خوانده و در واقــع جواب كريهــاي اين مبارز آمريكايي را داده است. تايلر در توييتر خود خطــاب به علياكبري نوشــته: «گودزيــال هيــچ كاري نميتواند در مقابل من بكند. مبارزه يكطرفه خواهد بــود و نميگذارم علــي اكبري نفس بكشد.»

علياكبــري نيــز در مقابــل در صفحــه اينســتاگرام خود نوشــت: «ميدانم آرزويت اين اســت كه من را ببيني اما آرزويت را به كابوس تبديل خواهم كرد.»

ايــن مبــارزه حســاس همانند مبارزات قبلي علي اكبري در كشــور ژاپــن برگــزار خواهد شــد و آخرين مبارزه علياكبري در ســازمان رايزين خواهد بود.

البته كــري خوانيهــا همچنان ادامــه دارد. ايــن فايتــر آمريكايي با تغيير چهره خود و قرار دادن تصويري ترســناك از خودش در اينســتاگرام ســعي كرده براي امير كري بخواند. او حتي پايش را فراتر هم گذاشــته و با انتشار عكســي كه در دستش اسلحه ســنگين جنگي دارد، به فارسي براي امير كــري خوانده و گفتــه كه او در حال رفتن براي مردن است. حال بايد ديد كه اين فايتر آمريكايي چيزي هم در چنته دارد يا فقط ميخواهد كري بخواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.