آغاز آخرين اردوي تيم ملي دووميداني جانبازان و معلوالن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دوميــن و آخرين اردوي تيم ملي دووميدانــي جانبازان و معلوالن برگزار ميشــود. اين اردو متصل به مسابقات جهاني لندن است و بعد از اتمام اين اردو ورزشكاران دو و ميداني كار ايران راهي رقابتهاي جهاني ميشــوند. مليپوشــان اعزامي به مسابقات جهاني لندن هم اكنون در شــهرهاي محل ســكونت خود و زير نظــر مربيان، به صورت غير متمركز در حال كســب آمادگي هستند و در مجمــوع تنها دو مرحله اردوي متمركز براي آنها در نظر گرفته شــد كه يك مرحله آن برگزار شــد و دومين مرحلــه متصل به اعزام خواهد بود.

مســابقات جهانــي لنــدن بــا حضور ورزشــكاراني از ۸4 كشــور جهــان برگزار ميشــود و پــس از بازيهــاي پارالمپيك، مهمترين رويداد اين رشته به شمار ميرود.

مليپوشــان كشورمان 4۱ تير ماه وارد كمپ تيمهاي ملي جانبازان و معلوالن ميشــوند و تمرينات آنها از 5۱ تــا ۰2 تير ماه در مجموعه ورزشــي آفتاب انقالب تهران برگزار خواهد شد. حامد اميري، علي اصغر جوانمردي، مهران نكويي مجد، محمد خالوندي، جواد حرداني، هاشميه متقيان، ســجاد محمديان، محسن كائيدي، امانا... پاپي، سيامك صالح فرجزاده، اســدا... عظيمي، عليرضا مختاري، مهدي عليزاده، علي محمد ياري، محسن مجيدي، عبدا... حيدري، جليل باقري، سجاد نيك پرست و سامان پاكباز مليپوشــان دعوت شده به اين اردو هستند كه از ميان آنها سجاد نيك پرست و سامان پاكباز از ورزشكاران فدراسيون نابينايان و كم بينايان هستند.

با پايان يافتن اين تمرينات، كاروان اعزامي كشــورمان به مسابقات جهاني، ۱2 تير تهران را به مقصد لندن ترك خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.