اهل باج دادن نبودم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كریمي: مصاحبه بي باك فرار به جلو است

سرمربي سابق تيم ملي تكواندو معتقد است كه در مسابقات جهاني تكواندو در كره جنوبي ميتوانستيم تيم بهتري را داشته باشيم. مرتضي كريمــي دربــاره حضور تيــم ملي تكواندو در مســابقات كــره جنوبي گفت: «ابتــدا بايد بگويم تيم ملي با هميــن نفراتي كه راهی كره جنوبي شــده، بايد بتواند بهترين نتيجه را كسب كند. بايد به اين موضوع اشاره كنم كه مسابقات جهاني جاي كسب تجربه نيست بلكه محل كسب مدال اســت. ما ميتوانســتيم تيم بهتر و باتجربهتري را راهي مسابقات جهاني كنيم.» كريمي ادامه داد: «اگر مردم نتيجه گرا نبودند اشكالي نداشت اما چون نتايج مســابقات براي جامعه تكواندو مهم اســت پس در صورت عــدم نتيجه همــه ناراحت خواهند شــد؛ بــه هميــن دليل اســت كه ميگويــم بايد تيم قوي تري به كره اعزام ميكرديم. البته تمام آرزوي ما موفقيت تيم ملي اســت و انشاءا... تيــم بهترين نتيجه را كســب كند. پيشبينــي نتيجه هم واقعا دشــوار اســت اما بهترينها آرزوي ما است. ما بچههاي خوبي را داريم اما رويداد جهاني نشان داده تجربه براي كسب نتيجه مهم است.»

كريمي در ادامــه صحبتهاي خود بــا انتقاد از صحبتهاي مهدي بي باك كه مدعي شــده تيم ملي را تنها دو ماه در اختيار داشــته، گفت: «شايد مصاحبه ســرمربي تيم ملي فرار رو به جلو باشــد چرا كه وقتي بنده هدايــت تيم ملــي را برعهده گرفتم، تمام نفــرات براي اولين بار راهي مسابقات جهاني شدند اما هيچ وقت مدعي نشدم كه مدت كوتاهي اســت عهــدهدار هدايــت تيم ملي شــدهام. در واقع من بعد از 4 سال دوري از تكواندو هدايت تيم ملي را برعهده گرفتم اما بي باك 4 ســال اســت كه در كنار تيم ملي فعاليت ميكنــد و صحبتهــاي او به نظرم فرار رو به جلو اســت كه اگر نتيجه كســب نكرد مدعي شود دو ماه كال تيم ملي را در اختيار داشــته است. بنده تيم ملي جواني را راهي مكزيك كردم و در طول همان دوران باتوجه به زمان كمي كه داشــتيم يك قدم رو بــه عقــب نرفتــم و بازيكنانم را متقاعد كردم كه آنها آمادهتر از همه هســتند. در آن زمان به هيچ كسي هم باج نــدادم و بازيكنان بزرگي را براي موفقيت تيم ملي كنار گذاشتم. بــه اعتقاد بنده صحبتهاي بي باك روحيه تيم ملي را پايين ميآورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.