هادي رضايي نامزد دبيركلي كنفدراسيون واليبال معلوالن آسيا شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هــادي رضايي بــراي ســمت دبيركلي كنفدراســيون واليبــال معلوالن آســيا نامزد شــده اســت. انتخابــات رياســت، دبيركلي، مدير مسابقات و رســانه كنفدراسيون واليبال معلوالن آسيا براي چهار سال آينده روز دهم تيرماه برگزار ميشود.

ايــن انتخابــات همزمــان بــا برگزاري مســابقات قهرمانــي آســيا - اقيانوســيه در كشور چين برگزار ميشــود و هادي رضايي، مدير تيمهاي ملي واليبال نشســته ايران نيز كانديــداي دبيركلــي كنفدراســيون واليبال معلوالن آسيا شده است.

اردوي متصل به اعزام تيمهاي ملي واليبال نشســته بانوان و آقايان از ۸2 خــرداد تا 2 تيرماه در محل آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك درحال برگزاري است و مليپوشان كشورمان سوم تيرماه تهران را براي شركت در مسابقات قهرماني آسيا - اقيانوسيه به مقصد چين ترك ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.