آشتي روزبهاني و ناطقنوري در فدراسيون بوكس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مالقات احســان روزبهاني و ناطق نوري منجر به برطرف شــدن كدورت دو ســاله اين مليپوش و رييس كهنه كار فدراســيون بوكس شــد. احسان روزبهاني كه در يكي دو سال گذشته با انتقادات فراوان از مديريت فدراسيون و شخص ناطق نوري مورد غضب قرار گرفته بود، با ميانجيگري دكتر دادگان، همراه با پدرش در محل فدراســيون بوكس حاضر شــدند و با احمد ناطق نوري مالقات صميمي داشتند كه منجر به رفع كدورتهاي دو ســاله و آشتي طرفين شد. احسان روزبهاني كه سرشناسترين چهره رشــته بوكس است ماهها پيش از المپيك ريو با مصاحبههــاي تندي كه انجام داد با ناطــق نوري رييس كهنه كار اين فدراســيون به مشــكل خورد تا جايي كه حتي كار به شــكايت احمد ناطق نوري از روزبهاني رســيد. حاال و بعد از گذشت بيش از يك سال روزبهاني در شــرايطي كه انتظار ميرفت يك نفر از داخل فدراســيون ميانجيگري كند با وســاطت يك فرد خــارج از مجموعه بوكس (دكتر دادگان) بــا ناطق نوري آشــتي كرد. با اين آشــتي كنان اين احتمال ميرود كــه روزبهاني در آيندهاي نزديــك در اردوي تيم ملي بوكس حضــور پيدا كنــد. البته روزبهاني مدت زمان زيــادي بود كه به دليل حضور در مســابقات نيمه حرفهاي بوكس در تمرينات تيم ملي حضور پيدا نميكرد اما حاال با برگزار نشــدن مسابقات نيمه حرفهاي به نظر ميرسد كه او از اين پس عالقهمند خواهد بود كه بتواند در تركيب تيم ملي باز هم حضور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.