يوسف كرمي راهي موجو كره جنوبي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــا دعوت فدراســيون جهاني تكواندو، يوســف كرمي براي شركت در دومين جلســه كميته ورزشكاران WTF (فدراسيون جهانی تكواندو) ديشب راهي موجو شد.

دومين جلســه كميته ورزشــكاران WTF همزمان با بيست و سومين دوره مســابقات قهرماني جهان هفتم تير در سالن تكواندو شهر موجو برگزار ميشود.

به همين دليل هم يوســف كرمي كاپيتان اسبق تيم ملي تكواندو ايران با دعوت فدراسيون جهاني تكواندو براي حضور در اين جلسه ديشب راهي كره جنوبي شد.

در پايان اين جلسه دو نفر از اعضاي كميته ورزشكاران (يك مرد و يك زن) بهعنوان رييس جلسه انتخاب خواهند شد.

در نخستين جلســه كميته ورزشكاران WTF كه آذر ماه ســال 5۹ با حضور رييس و دبيركل فدراسيون جهاني تكواندو در باكوي آذربايجان برگزار شد، ورزشكاران درباره تقويــم مســابقات، برگزاري مســابقات، قوانيــن و امنيت ورزشكاران به بحث و گفتوگو پرداختند و پيشنهادات خود را براي ارتقاي هر يك از حوزهها اعالم كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.