قطعي شدن حضور ۴ فرنگيكار روسيه در جهاني پاريس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــا برگــزاري رقابتهاي قهرماني كشــور روسيه، گوگي كوگياشويلي، سرمربي اين تيم از قطعي شــدن حضور 4 كشتيگير در رقابتهاي جهاني فرانســه خبر داد. كوگياشــويلي در اين باره گفت: «آدام كوراك، رومن والسوف، موسي اولويف و سرگئي سيمينوف كشتيگيران اوزان ‪۸۹ ۰۸، ۱۷،‬ و ۰۳۱ كيلوگرم كه در رقابتهاي قهرماني روسيه بهعنوان نخست رسيدهاند راهي رقابتهاي جهاني فرانسه خواهند شد.»

كوگياشــويلي ادامــه داد: «در وزن ۹5 كيلوگــرم بين اســتپان ماريانيــان و مينگيان ســيمينوف يك نفر را انتخاب خواهيم كرد و در وزن ۶۶ كيلوگرم نيز آرتم سوركوف قهرمان اروپا كــه در رقابتهاي انتخابي غايــب بود به همراه زائور كابالوف نفر اول انتخابي مدنظر هستند.»

كوگياشــويلي همچنين ادامــه داد: «در وزن 5۷ كيلوگــرم الكســاندر چركين و الياس ماگمــدوف نفــرات اول و دوم انتخابي به همراه چنگيز البازانــوف كه در اين مســابقات غايب بود در مســابقات جام پيت السينسكي لهستان حضــور مييابنــد و پــس از آن در مــورد اين وزن تصميمگيري خواهد شــد. همچنين داويد چاكوتادزه قهرمان المپيك در وزن 5۸ كيلوگرم كه به دليل بيماري در انتخابي شركت نكرد نيز به همراه سوسروكو كودزوكوف قهرمان مسابقات انتخابي همين شرايط را خواهند داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.