پشت پرده آرسنال چه خبر است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - جيمز مكنيكالس

آرســن ونگر از استفاده از تكنولوژي كمــك داور ويدئويــي در بازيهاي جام كنفدراسيونهاي امســال استقبال كرد هرچنــد معتقد بــود كه اين سيســتم خيلي زودتر از اينها بايد به كمك داوران ميآمد و اگر اين اتفاق رخ داده بود امكان داشــت كه تيمش ســال 2006 قهرمان ليگ قهرمانان ميشــد. فيفــا براي جام كنفدراسيونهاي 2017 روسيه به صورت آزمايشي از تكنولوژي كمك داور ويدئويي استفاده كرده كه اين تكنولوژي تا االن 4 مورد از اشتباهات داوران در مورد گلهاي به ثمر رسيده را برطرف كرده است.

ونگــر حــاال ميگويد كــه اگر اين تكنولــوژي از ســال 2006 به كار گرفته شــده بود، تيمش شــايد در فينال ليگ قهرمانان آن ســال به بارسلونا نميباخت. آرسنال در آن بازي يك بر صفر جلو افتاد امــا در 14 دقيقه پايانــي 2 گل خورد و در نهايت بــازي را 2 بر يك باخت: «من صحنه گل تساوي بارسلونا در فينال ليگ قهرمانان ســال 2006 (توســط ساموئل اتوئــو) را انتخاب ميكنــم چون آن گل

هكتور بهيرين، دفاع راست ميگويد كــه ليگ برتر انگليس بــه يك بازيكن براي پيشرفت بيشــتر از الليگا كمك ميكند چون ســطح فوتبــال حرفهاي در آن باالتر اســت. بهيرين 22 ساله كه در سن 16 ســالگي آكادمي الماسياي بارســلونا را براي پيوســتن به آرسنال ترك كرد، به ســايت باشــگاه آرسنال گفت: «اينجا در ليگ برتر آزمايشهاي رطوبت بدن، ســنجش ميــزان چربي، آزمايشهــاي تحرك و بررســي آماري عملكــرد بازيكنان پــس از بازيها، در طــول تمرينات و در همــه وقت انجام ميشــود. زماني كه در بارسلونا بودم اما آفســايد بود و ما در حالي كه نيم ساعت به پايــان كار مانده بود، يك بر صفر جلو بوديم. در آرســنال ليــگ قهرمانان تنها جامي اســت كه نبــردهام و همانطور كه خودتــان ميدانيد اين جــام براي من از هرچيزي مهمتر اســت.» ونگر ادامه داد: «دوميــن صحنهاي كــه انتخاب ميكنم كارت زرد دومــي بــود كــه بــه روبين فنپرســي در بازيمان برابر بارسلونا در ســال 2011 (يــك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا) داده شــد چون حريف به اندازه كافي قوي بود و 10 نفره شدنمان عمال شانس صعود ما را نابود كرد. سومين موردي كه انتخاب ميكنم هم شايد اين اتفاقي باشد كه در فصل اخير در بازيمان برابــر بايرن مونيخ در يك هشــتم نهايي ليــگ قهرمانــان رخ داد زماني كه لوران كاسيلني به خاطر ارتكاب خطاي پنالتي روي لواندوفسكي اخراج شد در حالي كه او در موقعيت آفســايد قرار داشت. اينها مواردی هستند كه االن به ذهنم ميرسد اما شايد تعداد بسياري از اين موارد باشد كه در حال حاضر يادم نميآيد.» همه چيز در فوتبال خالصه ميشــد و ذهنيتي كامال متفاوت وجود داشت.» او ادامه داد: «ليگ برتر براي من نسبت به الليگا ليگي كامال متفاوت بود. شما در ليگ برتر در منطقه خودتان با تيمهاي زيادي بازي ميكنيد. براي ما آن منطقه كاتالونيا بود و ما هر فصل فقط دو بازي داشــتيم كه برايمان سخت بود كه هر دو آنها برابر اســپانيول ديگر تيم سطح باالي شــهر بود. در انگليس شــما بايد زياد سفر كنيد، از سنين پايين شبهاي زيادي در هتــل بمانيد كه اينها معناي واقعي يك فوتباليست حرفهاي بودن را به شما نشان ميدهد.»

در حال حاضر براي هواداران آرسنال شــايد سخت باشد كه از اضافه شدن افراد جديــد بــه كادر فني ناكارآمد تيمشــان هيجانزده شــوند. آنها دارنــد ولخرجي رقبايشــان را براي خريد بازيكنان جديد ميبينند و به اين فكــر ميكنند كه پس آرســن ونگر چه زمانــي ميخواهد براي انجــام چنيــن خريدهايي دســت به كار شــود. تا االن تنها بازيكنــي كه او خريده سئاد كوالسيناچ بوده كه البته اين بازيكن بوســنيايي هم بــدون هيــچ هزينهاي و بهعنوان بازيكن آزاد به توپچيها پيوســته اســت. اين در حالی اســت كه نيروهايي جديــد در خارج از زمين بازي منتظر آغاز كارشان در آرسنال هستند. دارن بورگس بهعنــوان مربي بدنســاز و هــاس فاهمي كارشــناس امور حقوقــی دو فرد جديدي بودهاند كه به استخدام آرسنال درآمدهاند. شايد استخدام اين دو نفر براي هواداران به انــدازه خريد يك مهاجم جديد هيجانآور نباشــد اما به نوبه خــود اقدامات مهمي بودهاند و انتظار ميرود كه در پشــت پرده تأثير خود را بر عملكرد تيم بگذارند.

به مــاه آوريل برميگرديــم، زماني كه ايوان گازيديس، مدير اجرايي باشــگاه آرسنال به گروهي از هواداران اين باشگاه گفت كه عملكرد ضعيف تيم در ليگ برتر و ليگ قهرمانان اروپا مانند يك كاتاليزور بــه فرآينــد تغيير در باشــگاه ســرعت ميبخشد.

آن دســته از هواداران آرســنال كه بعــد از شــنيدن حرفهــاي گازيديس انتظار تغيير و تحولي بزرگ را داشــتند، احتماال وقتي كه قــرارداد ونگر براي دو ســال ديگر تمديد شــد، بايد حيرت زده شــده باشــند و با خود فكر كرده باشند كه حرفهاي مدير اجرايي باشگاههاشان چيزی جز وعده ســرخرمن نبوده است. اكنون اما به نظر ميرســد كه وعدههاي گازيديس در حال اجرايي شــدن اســت. اســتخدامهاي پشت پرده ســازوكاري را نشــان ميدهد كه آرســنال ميتواند در تمام حوزههاي مربوط به فوتبال پيشرفت كند. بخصوص رفتن بورگس به لندن كه اتفاق مهمي اســت چون او بهعنوان يكي از معروفتريــن و آگاهتريــن متخصصان در حوزه كاري خودش به شــمار ميرود. اگرچه او مدتي از دنياي فوتبال دور بوده اســت اما تجربــه كارياش در ليگ برتر انگليس، زماني كه زير نظر برندان راجرز در ليورپول كار میكــرد، ميتواند كمك فراواني به توپچيها كند.

آرسنال سال 2014 با استخدام شاد فورســيت بهعنوان رييس بخش توســعه عملكرد جســماني باشــگاه، از نظر شمار مصدوميت بازيكنانش كــه تا پيش از آن آمار وحشــتناكی داشــت، پيشرفت قابل توجهی داشــته و حــاال با اضافه شــدن بورگس به اين كادر انتظار ميرود ســطح آمادگي جســماني بازيكنان آرســنال از چيزي كه هســت باالتر رود و به باالترين ســطح ممكن برســد. محقق شــدن اين هدف براي آرســنالي كه هر سال ضربات سنگيني به خاطر از دست دادن مهرههاي كليدياش در مقاطع مهــم فصل خورده امتيازي بزرگ است.

در هميــن حال فاهمــي ديگر عضو جديد باشــگاه هم شايد در زمين تمريني آرســنال حضور نداشته باشد اما در عوض به باشــگاه براي حل مشكالت حقوقياش كمك خواهد كرد بخصوص زماني كه پاي قــرارداد بازيكنان به ميــان ميآيد. عضو سابق تيم دوچرخهسواري تيم اسكاي قرار است با ديك ال، رييس باسابقه حوزه نقل و انتقاالت كه خودش يك وكيل زبده است، همكاري نزديكي داشته باشد. با اين حال استخدام اين دو نفر شايد به خوبي مفهوم «كاتاليزور» كه گازيديس ادعا كرد را نشان ندهد و آرســنال هنوز هم بــه خريدهاي بيشــتري نياز دارد و نميتوانــد صرفا به جذب كوالســيناچ دلخوش باشد. عالوه بر اين باشگاه نياز دارد به استخدامهايش در خارج از زمين فوتبال ادامه دهد كه اولين آنها ميتواند اســتخدام يك فرد با سابقه و كاربلد براي رياســت آكادمي باشگاه براي گرفتن جاي آندريس يونكر هلندي باشد؛ كســي كه از توپچيها جدا شــده است. واقعيت اين اســت كه آرسنال بايد كم كم خــود را براي وداع با آرســن آماده كند و اشتباهش در دو، سه ســال اخير هم اين بوده كه يك برنامه بلند مدت براي دوران پس از ونگر در نظر نگرفته اســت. باشگاه گفته است كه شــايد قرارداد جديد ونگر آخرين قرارداد او نباشــد اما جدا شــدن مرد فرانســوي از آرسنال چندان هم بعيد نيست. منبع: سایت

دیلي میــل- انــدي مــاري در دور اول رقابتهاي تنیس کویینز در لنــدن بــا نتیجــه 6-7 و 2-6 مغلوب جردن تامپســون، تنیس باز شــماره 90 دنیا از اســترالیا شد و از دور رقابتهــا کنــار رفت. مســابقات کویینــز قبل از ویمبلدون برگزار ميشود و دســتگرمي این رقابتها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.