درگيري در رختكن يوونتوس در فينال كارديف؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آگوئرو: در منچسترسيتي راضيام سرخيو آگوئرو گفته كه در منچسترسيتي خواهد ماند. اين در حالي اســت كه او فصلي طوالني را پشت سر گذاشت كه پر از مصدوميت بود و البته حضور گابريل ژسوس و درخشش اين مهاجم برزيلي هم باعث شد كه آگوئرو نيمكتنشين شود.

شايعات بســياري درباره رفتن آگوئرو به گوش ميرسد و برخي ميگويند كه او خواهد رفت و الكســيس سانچس جايش را در منچسترســيتي ميگيرد اما خود ايــن مهاجم آرژانتيني ميگويد: «اينجا احساس خوشحالي بسياري دارم. من تا انتهاي قراردادم (ســال )2020 در اين باشگاه خواهم ماند. من به اين فكر نكردهام كه پس از اينجا در كجا بازي كنم. تنها ميخواهم روي كارم در اينجا تمركز كنم. به نظرم فصل من بد نبوده است و فرم خوبي هم داشــتهام. درست است، بازيهاي بسياري را از دســت دادم و به همين دليل نتوانستم گلهاي زيادي بزنم اما در كل فصل بسيار مثبتي را پشت سر گذاشتم.»

ژسوس در ليگ 10 بازي براي سيتي انجام داد و 7 گل زد و ســپس به دليل مصدوميت از تركيب كنار رفت. در هر حال، درخشــش او باعث شــد كه پپ گوارديوال، در ديدارهايي كه او حاضر بود، آگوئرو را نيمكتنشين كند.

روژه فدرر قهرمان 18 گرنداســلم نخســتين برد خــود را در مســابقات چمــن فصــل در دور اول مســابقات هالــه بــه دســت آورد و در 51 دقيقه يوييچي سوگيتا، تنيســور ژاپني را در 2 ســت با نتايج 6 بــر 3 و 6 بر يك در هم كوبيد.

بخت اول قهرماني اين مسابقات كه از رقابت در تمــام تورنمنتهای خاك رس به خاطر حفــظ آمادگياش براي حضور در ويمبلدون ســرباز زد، با اين برد تعداد پيروزيهايش در مســابقات زير نظر ATP را به عدد 1100 رساند.

فدرر بعــد از اين پيــروزي گفت: «هرگز با اين بازيكن روبهرو نشده بودم اما بازي با من به همه انگيزه ميدهد و اين كار را برايم سخت ميكند هر چند از اين پيروزي راضي ام. شروع خوبي در اوپن گري وبر بود.»

آر بــي اليپزيــگ، نايبقهرمــان بوندسليگا و سالزبورگ، قهرمان اتريش ميتوانند در مســابقات فصــل بعد ليگ قهرمانان شركت كنند. مشكل اين دو اين بود كه مالك هر دو، شــركت ردبول بود اما يوفا اعالم كرده كه اين شركت كنترل اين دو باشگاه را در دست ندارد.

طبق قواعد يوفــا، اگر دو تيم مالك مشــتركي داشته باشــند، نميتوانند در ليگ قهرمانان حضور داشــته باشند. در چنين شــرايطي، تنها تيمي كه قهرمان كشورش شده ميتواند به ليگ قهرمانان برسد كه در صورتي كه اين اتفاق امسال ميافتاد، اليپزيگ حــق حضور در ليگ قهرمانان را نمييافت، چون ســالزبورگ قهرمان اتريش شده بود.

رد بــول در ســال 2005 بــود كه باشــگاه سالزبورگ را خريد و نام آن را به رد بول سالزبورگ تغيير داد. آنها در سال

تنيســور سوييســي كه در ژانويه نخســتين قهرمانــي خــود را در گرنداسلمها بعد از سال 2012 در اوپن استراليا به دست آورد و ركورد خودش را بهبود بخشــيد، هفتــه قبل در اوپن اشتوتگارت نخســتين بازي خود بعد از بازگشت به زمين چمن را به تامي هاس آلماني و باســابقه باخت اما مرد شماره پنج جهــان در برابر حريف خود كه در رنكينگ جهاني شــصت و ششم است، فوقالعاده بازي كرد.

فدرر 35 ســاله ميتوانــد يكي از مدعيان قهرماني ويمبلدون باشد كه از 12 تا 25 تير برگزار ميشود.

او به دنبال هشتمين قهرماني خود در معتبرترين مسابقات فصل است.

او در مرحله يكهشــتمنهايي هاله با ميشا زورف از كشــور ميزبان روبهرو ميشود. 2009 هم تيم اساسوي ماركرانشــتات را خريدنــد و نامــش را آربــي اليپزيگ گذاشتند.

اكنــون اعــالم شــده كه پــس از ساختاردهي مجدد سالزبورگ، شركت رد بول ديگر سهام اكثريت را در اين باشگاه ندارد و تنها حامي مالي اين باشگاه است.

ســالزبورگ پس از قهرماني در ليگ اتريــش، در مرحلــه دوم مقدماتي ليگ قهرمانان حضور خواهــد يافت. اليپزيگ هم بــه دليل دوم شــدن در بوندسليگا مستقيما به مرحله گروهي راه يافته است.

يوفا اعالم كرده كــه اين تصميم را پس از بررسي دقيق گرفته و به اين نتيجه رســيده كه دو باشگاه تغييرات ساختاري و اداري گســترده و مهمي داشتهاند. يوفا همچنيــن اوضاع دو باشــگاه را زير نظر خواهد داشــت تا قوانين بهدرستي اعمال شوند.

شايعات حاكي از آن است كه بازيكنان يوونتوس در بين دو نيمه فينال ليــگ قهرمانان در كارديف، در رختكــن بــا هم جــر و بحث كردهاند. يوونتوس در نيمه اول تيم برتر ميدان بود اما در نيمه دوم سه گل از رئال مادريد خورد و 4 بر يك بازي را باخت.

ال اســتامپا نوشــته كــه دو درگيــري لفظــي روي داده كــه لئوناردو بونوچــي در هر دو حضور داشته است. البته خود بونوچي اين خبر را تكذيب كرده است.

به نوشته اين روزنامه، بونوچي حــس كرده كه پائولو ديباال پس از كارت زرد زودهنگامــي كه دريافت كــرد، تمركزش را از دســت داد و به همين دليل به او ســيلي زده و گفته: بيدار شــو! او سپس گفته كه مارســلو در كنارههاي ميدان دارد براي يووه دردســر ايجــاد ميكند و آندرهآ بارزالي را مقصر دانســته اســت. بارزالي هم به بونوچي گفته كه اگر او پايش را در جاي درستي ميگذاشت، مانع گلزني كريستيانو رونالدو ميشد.

اكنون بونوچــي گفته كه اين خبرها صحــت ندارد: «هيچكدام از حرفهاي نوشتهشــده و زدهشده درســت نيســت». او در صفحــه فيسبــوك خود نوشــته اســت: «حرفهايــي در برخي رســانهها زده شــده كه من درگيري لفظي و فيزيكي با همتيميهايم داشــتهام. اكنون زمان آن اســت كه يك چيز را شفاف بگويم: اين حرفها صحت ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.