هزار و صدمين پيروزي فدرر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پپه: تمركز رونالدو روي جام كنفدراسيونها است پپــه، مدافع تيم ملي پرتغال گفته كه كريســتيانو رونالدو «كريستيانو كامال روي اين مسابقات تمركز كرده و انگيزه بااليي تمركــزش را تنهــا معطوف به جام كنفدراســيونها كرده و به براي آن دارد. ما اينجاييم كه نماينده مردم كشــورمان باشيم و چيز ديگري فكر نميكند. اين مدافع 34 ســاله سالهاست كه تالش كنيم كه تــا جاي ممكن به ردههاي باال برســيم.» پپه همبازي و دوســت صميمي رونالدو در رئال مادريد و تيم ملي احتماال راهي پاري سنژرمن ميشود اما گفته كه هنوز توافقي پرتغال اســت، هرچند كه با پايان قراردادش، از رئال جدا شده حاصل نشده: «در حال حاضر، قراردادي با هيچ باشگاهي ندارم. اســت. روشن نيســت كه اوضاع رونالدو چگونه باشد و شايعات ميخواهــم تنها از اين رقابتها و حضور در تيم ملي لذت ببرم. بســياري از جدايــي او هم به گوش ميرســد. گفته ميشــود اين تمام چيزي اســت كه به آن فكر ميكنــم. ما همه انگيزه باشگاههاي بســياري براي خريد رونالدو نقشه دارند و احتمال بســياري داريم چون ميخواهيم شادي را براي مردم پرتغال به بازگشت او به منچستريونايتد هم باالست. با اين حال پپه گفته: ارمغان بياوريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.