فيفا يوونتوس را مجازات ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فدراســيون جهاني فوتبال با بررســي مدارك مربوط به انتقال پل پوگبا از يوونتوس به منچستريونايتد در سال ،2016 اعالم كرد كه بانوي پير را مقصر تخلفات صورت گرفته در اين جابهجايي ميداند و شياطين سرخ را تبرئه كرد. پوگبا كه سال 2012 از منيونايتد بهعنوان بازيكن آزاد به يوونتوس پيوســت، ســال گذشــته با قــراردادي 105 ميليون يورويي بهعنوان گرانقيمتترين بازيكن دنيا به اولدترافورد برگشــت اما گفته ميشود كه يوونتوس 26 ميليون يورو از اين رقم به عنوان حق كميسيون به مينو رايوال مدير برنامههاي پوگبا پرداخته اســت و در ايــن ميان قانون فيفا مبني بر ممنوعيت مداخله طرف ســوم در نقل و انتقال يك بازيكن نقض شده است كه طبق اعالم فيفا يوونتوس مسبب رخ دادن اين اتفاق بوده اســت. به همين منظور طبق اعالم فيفا پروندهاي عليه باشــگاه يوونتوس به جريان افتاده اســت. در صورتي كه تخلف بانوي پير اثبات شود، اين باشگاه ممكن است با مجــازات نقدي و حتي محروميت از خريد بازيكن مواجه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.