قيمت شزني 15 ميليون يورو است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســنال پيشنهاد 4/5 ميليون يورويي يوونتوس براي وويچيخ شــزني را رد كرده است و 14/7 ميليون يورو بابت او ميخواهد. ايــن دروازهبان دو فصل اخيــر را بهصورت قرضي در رم گذرانده ولي در اين باشــگاه نميماند. يووه اما قصد داشــت كه او را در سري آ نگه دارد. قرارداد شزنی با آرسنال در تابستان 2018 منقضي ميشود، با اين حال آرسنال پيشنهاد 4 ميليون پوندي يوونتوس را نميپذيرد و قيمت او را 13 ميليون پوند (تقريبا 15 ميليون يورو) تعيين كرده است. آنها ترجيح ميدهند اين دروازهبان 28 ساله لهســتاني روي نيمكت باشد تا اينكه او را با قيمت پاييني بفروشند.

ناپولي و ميــالن هم به دنبال جذب او هستند اما آنها هم مانند يووه حاضر نيستند 14/7 ميليون يورو براي او بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.