بنبست در مذاكرات يوونتوس و كاستا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در حالي كه در روزهاي اخير رسانههاي ايتاليايي از قريب الوقــوع بودن عقد قرارداد 40 ميليون يورويي ميان باشــگاه يوونتوس و داگالس كاســتا خبــر داده بودند، اكنون رسانههاي آلماني مدعي شدهاند كه مذاكرات دو باشگاه يوونتوس و بايرن مونيخ براي انتقال اين هافبــك برزيلي به تورين به بنبســت خورده اســت. پيش از اين گفته ميشد كه همه چيز بــراي انتقال كاســتا به يوونتوس فراهم شــده اســت اما اكنــون خبرگزاري رســمي آلمان مدعي شــده اســت كه هيچ قراردادي ميان دو باشگاه منعقد نشده است و در واقع مذاكرات ميان آنها هم به بنبست خورده است. داگالس كاستا فصل گذشته در بوندسليگا 23 بازي انجام داد، چهار گل زد و 3 پاس گل داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.