لوكاس ليما به بارسلونا ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بارسلونا به احتمال فراوان، لوكاس ليما، ســتاره خط ميانــي ســانتوس را به خدمت ميگيرد. آنها قصــد دارند خط مياني خود را تقويت كنند و به سراغ ليما رفتهاند. بارسلونا همچنين ماركو وراتي از پاري ســنژرمن را همچنان زير نظر دارد.

گزارش شده كه بارســلونا بر سر انتقال ليما به توافق رســيده و اين بازيكن در ژانويه 2018 به كاتالونيا خواهــد رفت. نامزد ليما، رافائال اســت كه خواهر نيمار است. ايجنت او هم پدر نيمار اســت. قرارداد او با سانتوس تا ژانويه است و او پس از آن بهصورت آزاد راهي بارســلونا خواهد شد. ليما 14 بازي ملي براي برزيل انجام داده و رئال مادريد و بايرن مونيخ هم به دنبال جذب او هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.