سواران رنگ پريده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - گابريله ماركوتي ‪Gabriele Marcotti‬

شايد تابســتان 2017 با بازيكن ساالري در خاطرهها بماند. كريستيانو رونالدو ميگويد تصميم «غيرقابل تغييري» براي ترك اسپانيا و رئال مادريد گرفته. جانلوييجي دوناروما كه چند ماه پيش به ســن قانوني خريدن بعضي چيزهــا در اروپا رســيده، از تمديــد قرارداد ســر بــاز زده و همين شــايد او را به يكي از گرانترين دروازهبانهاي جهــان تبديل كند. الكسيس سانچس و مسعود اوزيل كه به اواخر قراردادشان در آرســنال نزديك شده اند، در برابر تمديد قرارداد مقاومت ميكنند. آدمهاي ماركــو وراتي به پاريســنژرمن گفتهاند اين هافبــك قصــد جدايــي دارد و موضوع پول نيست، «اعتبار» است.

موضوع كمي پيچيده است و البته در هر مورد تا حدي متفاوت.

بيشــتر ما اينطــور تصــور ميكنيم كه ايجنتهــا و بازيكنان تعيينكننده هســتند و ســود اصلــي را میبرنــد: دوران حرفهاي كوتاه اســت و بايد درآمدها و فرصتها را به حداكثر برســانند. اين يــك خيابان دوطرفه است: باشگاهها بينهايت مشتاق بيرون كردن فوتباليســتهای مازاد هستند بدون اينكه به روي خودشــان بياورند امــا دو نكته را نبايد فراموش كرد.

تعريــف وفــاداري از نگاه هــواداران و بازيكنان كامال متفاوت است. اگر بحث عشق شــود، عشق يك هوادار چيزي است كه شايد براي فرزند يا مادرش داشــته باشد. بي قيد و شــرط است و آشكار، هيچ حدي هم ندارد اما درباره يك بازيكن-به جز معدود اســتثناهايي كــه از پــول ميگذرند يا حاضر ميشــوند با كاهش دســتمزد به بــازي بــراي تيم مورد عالقه شان ادامه دهند- بيشترين انتظاري كه ميتوان داشت، چيزي مثل تكهمسري است يعني اينكه وقتي ازدواج ميكنند به همســر خود كامال پايبند هســتند تــا وقتي كه جدا شوند و بعد از آن در رابطه بعدي خود همين التزام و تعهد را دارند به عبارت ديگر، بازيكن كامال متعهد اســت تا وقتي در يك تيم است و وقتي به تيم ديگــر رفت، همين رابطه را با تيم جديد دارد.

(البته يك دســته ديگر از بازيكنان هم هســتند كه تاجر يا به قول ساده تر، حرفهاي هســتند. وقتي جايي هستند كاري كه بايد را انجام ميدهند اما اگر پيشنهاد بهتري برسد، هيچ مشكلي با تغيير ندارند.)

نكته ديگر اين اســت كه راوي بيشــتر داســتانها به وسيله باشگاهها كنترل ميشود نه بازيكنان و هرچه باشگاه بزرگتر و معتبرتر باشــد، كنتــرل قويتــري روي رســانههاي منتشــركننده خواهــد داشــت. بازيكنان يا ميروند يــا در نهايت ميمانند و پا به ســن ميگذارنــد. حتي يك برند بزرگ جهاني مثل رونالدو هم وقتي در كنار غول بزرگتري مثل رئال مادريد قرار ميگيرد، رنگ ميبازد.

موردها را از آخر به اول بررسي ميكنم تا متوجه شويد تا حدي با هم متفاوتند.

تصــور ميشــد وراتي شــانس رفتن به بارسلونا را داشــته. او 24 ساله است، 5 فصل براي پاريســنژرمن بازي كــرده و خدمات زيــادي به باشــگاه داشــته. آيا او احســاس متفاوتي داشــت اگر به اوناي امــري اعتماد كامل پيدا ميكرد و اگر پاريسيها در باالترين ســطح فوتبال اروپا بازي ميكردند؟ شايد اما واقعيت اينطور نيست، واقعيت اين است كه او براي تيمــش كارهاي زيادي كرده و اگر برود

باخت برابر ماالگا باعث ناكامي ما در الليگا شد

با چهار يا پنج برابر پولي است كه برايش داده اند؛ صادقانه اتفاق نادري در ميان كساني است كه از اين باشگاه ميروند.

اوزيــل و ســانچس يك فصــل ديگر با اينكه بازيكن آزاد شــوند، فاصله دارند و اين يعني ارزش ترانسفرشــان خيلي زياد نيست. اگر بخواهيد ميتوانيد سرزنش شان كنيد اما يادتان نرود آرســنال درباره ساختار دستمزد خود خيلي ســختگير اســت و يكي از داليل خــودداري آنها از تمديد، شــايد همين بوده. خود آرسن ونگر هم تا آخر صبر كرد.

موقعيــت اين دو تقريبا متفاوت اســت. سانچس مشــتريهاي زيادي دارد بخصوص اگر با كاهش دســتمزد موافقــت كند. اوزيل نه خيلــي اما اگر بازيكن آزاد شــوند، دنيا به كامشــان ميشود. هر دو 28 ساله هستند كه يعني قرارداد بعدي احتمــاال آخرين قرارداد مهمشــان خواهد بود. عاقالنه اســت كه اگر براي رفتن ســر ميز مذاكره و تمديد عجلهاي نداشــته باشــند. اين خودخواهانه نيســت، هوشــمندانه اســت. دوناروما در دل هواداران راه يافته چون جوان اســت و از 14 سالگي به ميالن آمده و معروف اســت كه آرم باشگاه را بوسيده و اينكه مدير برنامههايش مينو رايوال اســت. بله او تمديد وسوســهانگيز قرارداد را نپذيرفته كــه اگر ميپذيرفت ميالن با فروش او ميتوانست پول خوبي به دست آورد اما اين كار يك هزينه(دوناروما همچنان پول نســبتا بخور و نميري خواهد گرفت) و يك ريســك (مثل هر فوتباليســت ديگري ممكن است با مصدوميتي مواجه شود كه به دوران حرفهاي او پايان دهد) دارد.

با اين وجود، از طرف يك پايگاه هواداري كه احســاس ميكند به باشگاه خيانت كرده، تهديد به مرگ شــده. واقعيت اين اســت كه به اين دليل در چنيــن موقعيتي قرار گرفته كه زودتر قــراردادش را تمديد نكرده. او مهر 1394 دروازهبان اول باشــگاه شده و تا همين حاال دســتمزد دروازهبان چهارم را ميگرفته يعني 170 هزار دالر در فصل.

بخشــي از تعلل ميالن به دليــل ابهام درباره مالكيت باشگاه بود-سيلويو برلوسكني بهترين قســمت دو ســال اخير را در مذاكره براي فروش ســپري كرد- اما اين يك توضيح اســت نه بهانــه. مالكيت هوشــمندانه حكم ميكند حتــي اگر ميخواهيد كمپاني خود را بفروشيد، داراييهاي خود را محكم نگه داريد.

حدس من اين اســت كــه دوناروما در نهايــت قراردادش را تمديــد ميكند با مبلغ منطقي فســخ قــرارداد يا ســهمي از فروش مثــل كاري كه رايوال در انتقــال پل پوگبا به منچستريونايتد كرد اما فعال همه چيز در هوا اســت. اما رونالدو كه در ايــن چند روز اخبار زيادي دربارهاش منتشر شده؛ رفتن از اسپانيا باعث نميشود از دست اداره ماليات اين كشور خالص شــود مگر اينكه به يك ورزش ديگر برود يا بخواهد براي تيم پيونگ يانگ ســيتي بازي كند. پروتكلهاي استرداد متهم يا مجرم باعث ميشــود تمام داراييهاي او هر جا كه باشد، مسدود شود.

آيا اين مهندسي را به خاطر حرص بيشتر پول يا منافع شخصي انجام ميدهد چيزي كه بيشتر با بازيكن ساالري ارتباط داده ميشود؟ گفتنش سخت است. بعيد است جايي بهتر از رئال مادريد براي او از نظر مالي يا برندسازي جهاني پيدا شــود حتي اگــر در نظر نگيريم كه باشــگاه خريدار بايد پول وحشتناكي براي انتقال بدهد. مســخره نيست كه عدهاي 250 ميليون دالر را مطرح كرده اند، با ســه سالي كه از قرارداد او مانده، يك ركورد جهاني است.

دادســتاني اســپانيا سهشنبه اعالم كرد عليه ژوزه مورينيو مربي حال حاضر منچستريونايتد به دليل دو مورد تخلف مالياتي در زمــان مربيگري رئال مادريد اقامه دعوي كرده. در بيانيه دادســتاني كه به دادگاهي در مادريد تقديم شــده، مربــي پرتغالي به اداره ماليات اســپانيا 3/3 ميليون يورو بدهكار است. مورينيو در ســال 2013 رئال مادريد را به قصد مربيگري دوباره در چلسي ترك كرد و از ســال 2016 در منچستريونايتد مشغول به كار است.

دادســتاني اعالم كرده او درآمدش از تبليغات در سالهاي 2011 و 2012 را به اداره ماليات اســپانيا اعالم نكرده و هدفش كسب درآمدهاي غيرقانوني بوده. آنها همچنين گفتهاند مورينيو در ســال 2014 پرونده مالياتي خود را حل و فصل كــرده كه منجر به جريمه 1/15 ميليون يورويي شده اما بعدا مشخص شده برخي

نه، به نظر ميرسد او از اينكه در پرونده مالياتي آنطور كه دلش ميخواســته حمايت نشده، ناراحت اســت. نميشود گفت آيا رئال ميتوانســته كاري بكند يا نه. فلورنتينو پرس آدم قدرتمندي اســت اما اســپانيا نه جامعه فئودالي اســت نه جمهوري موزي(اصطالحي در مورد كشــورهاي متكي به يك محصول). منافع كمپانيهاي ثروتمند هميشه نميتوانند راي قضات را به همراه داشته باشند. پس موضوع چيست؟ فلورنتينو حســاب كرده كه كريســتيانو در اين ســه ســال پيش رو ديگر آن بازيكن تاثيرگــذار بازيهاي بــزرگ نخواهد بود(در فصل پيش رو او 33 ســاله ميشــود) و آنها ميخواهند سالي 40 ميليون دالر به او بدهند. بنابراين نقدكردن او در حال حاضر ايده بدي نيســت بخصوص اينكه او را متهم نميكنند كه كريســتيانو را مجبور به رفتن كرده. بعد با ژرژ مندز، مدير برنامههايش اين ايده را مطرح كرده و او هم نميخواســته اينطــور وانمود شــود موكلش به داليل فوتبالــي رفته. براي حفظ برند كريســتيانو، يك بازار جديد مثل پاريســنژرمن گزينه بدي نيســت، مطمئنا بهتر از ريســك نيمكت نشــيني يا يك پايان ناكام در برنابئو است.

ايــن تئــوري توطئه هيچ اساســي جز گمان ندارد اما چيزي است كه شما بر اساس شواهد به آن ميرســيد. مورد رونالدو هر چه باشد، بازيكن ساالري نيست. در حقيقت نگاه دقيقتر بــه اين موارد نشــان ميدهد قدرت اصلي در اختيار باشــگاهها است و درجهاي از آن هم به ايجنتها ميرســد كه براي گرفتن كميسيون خود به اندازه بازيكنان به باشگاهها هم اميدوارند. مترجم: سيدعلي بلندنظر اطالعات ارائه شده صحيح نبوده.

وكالي مورينيــو در كمپانــي ژســتيفوت پرتغال، در واكنش بيانيهاي صــادر كردهانــد كه بر اســاس آن اين مربي هيــچ اخطاري درباره اين اتهامات از اداره ماليــات يا دادســتاني دريافت نكرده است. عالوه بر آن مورينيو به اين اتهامات پاســخ داده و مسائل مربوط به ماليات سالهاي 2011 و 2012 را حل كرده. در اين بيانيه آمــده اين مربي از ژوئن 2010 تا مه 2013 كه در اسپانيا زندگــي میكرده، بيــش از 26 ميليون يورو ماليات پرداخت كرده كه 41 درصد از درآمد او بوده.

مورينيو 54 ســاله معروف به آقاي خاص، يكــي از موفقترين و معروفترين مربيهاي تاريخ فوتبال محسوب ميشود كــه با پورتو، چلســي، اينترميالن، رئال مادريــد و منچســتريونايتد افتخــارات زيادي به دست آورده.

سان- دالي بليند، مدافع منچستريونايتد، در حال شنا در كنار يك دلفين.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.