گوارديوال به دنبال اينيستا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پــپ گوارديوال با آندرس اينيســتا تماس گرفته و قصد دارد كاپيتان بارســلونا را به منچسترســيتي ببرد. قرارداد ايــن بازيكن با بارســلونا در تابســتان ســال بعد منقضي ميشــود و او هنــوز قرارداد جديدي امضا نكرده است.

اين خبر را روزنامه مترو منتشر كرده اســت. اينيستا 33ســاله دربــاره آينده خود ترديــد دارد. بارســلونا به او قراردادي جديد پيشنهاد داده اما هنــوز دربارهاش تصميمي نگرفتــه اســت. او ميخواهد ببيند كــه آينده چطور پيش ميرود و سپس قراردادش را تمديد كند. بهويژه، خريدهايي كه بارسلونا در تابستان انجام خواهد داد ميتواند روي نظر اينيستا اثرگذار باشد.

فصــل گذشــته بــراي اينيستا خوب نبود، چرا كه او دچار مصدوميت شد و لوييس انريكه بارها او را نيمكتنشين كرد تا از او تنها در بازيهاي بزرگ اســتفاده كنــد. با اين حــال او يكــي از بهتريــن بازيكنان فينــال جام حذفي برابــر آالوس بود. بارســلونا بــا پيروزي 3 بــر يك در آن ديدار، تنها جام فصل خود را كسب كرد.

مشــخص نيســت كــه ارنســتو والــورده از او چطور اســتفاده خواهد كــرد و آيا مانند انريكه او را نيمكتنشين ميكند يا نه.

ديلــي ميــل- مســووالن ليــگ برتر بــه تاتنهــام گفته انــد، اجازه نــدارد ابعاد زميــن ويمبلــي را كوچكتر كنــد. تاتنهام قصد داشــت زميــن را كمــي كوچك كند تا به ســبك بــازي پوچتينو كمك شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.