سوارس: انريكه به من ياد داد جر و بحث نكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوييس ســوارس، مهاجم بارســلونا در گفتوگويي با نشريه اروگوئهاي ال رپوبليكا، به مرور فصل پيش پرداخته است.

او درباره لوييس انريكه، مربي ســابق بارسلونا گفت كه اين مربي به او ياد داد كه چطور خونســرد بماند: «او به من گفت كه انرژيام را با جر و بحث با داوران هدر ندهم چون اين كار به تيم ضرر ميرساند. اين به من كمك كرد كــه بتوانم به همتيميهايم كمك كنم. انريكــه چيزهاي زيادي به من يــاد داد، هرچند كه در ظاهر اينطور به نظر نميرســد. او در فوتبال درسهاي بسياري به من آموخت. او خــودش هم مهاجم بود و ميدانســت كه چه حركاتي به سود تيم است.»

اين مهاجم 03ســاله پس از سه فصل حضور در بارسلونا از بسياري جهات بازيكن بهتري شده است: «در زمينه پرس پس از از دست دادن توپ، انريكه بسيار به من كمك كرد. مــن بازيكني بودم كه تــوپ را كه از دســت ميدادم، رهايش ميكردم و منتظر ميشدم توپ به ما برگردد.»

بارسلونا فصل را با قهرماني جام حذفي به پايان برد. آنها نتوانستند در الليگا موفق شوند. ســوارس گفت: «ما ميدانيم كه در لحظاتي كليدي در فصل كم آورديم. ما بايد از خود انتقاد كنيم. زماني كه در خانه برخي حريفان قاعدتا بايد پيروز شويد اما امتياز از

ديلي ميلاسپانيا با گلهاي سائول نيگس، ساندرو راميرس و ويليامز در مقابل تك گل بروما بر پرتغال غلبه كرد تا اولين تيمي باشد كه حضورش در نيمهنهايي يورو 21 سالهها را قطعي كند.

دســت ميدهيد، اين حس را پيدا ميكنيد كه شــايد تقصير خودتان بوده كه الليگا را از دســت دادهايد. به نظرم پس از باخت در خانه ماالگا، دانســتيم كه ســخت بتوان با چنين روندي ليــگ را فتح كرد. ما بايد در برنابئو پيروز ميشــديم و بعد هم رئال بايد لغزش ميداشت.»

ســوارس در ديدارهــاي مقدماتــي جام جهاني بــه مصاف آرژانتيــن با ليونل مسي ميرود. ســوارس خوشحال است كه محروميت مسي لغو شده، ولي مطمئن است كه اروگوئه پيروز ميشود: «ليو آنجا خواهد بود اما ما بايــد كار خودمان را انجام دهيم كه پيروز شدن و رســيدن به روسيه است. ما ميدانيم كه آرژانتين مربي جديدي دارد و به ســبك متفاوتي بــازي خواهد كرد. ما كيفيــت الزم را داريم و مــن مطمئنم كه به مســير صحيح ادامه خواهيم داد. ما آن روند بدي كه در چند بازي اخير داشتيم را برميگردانيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.