استقالل تيم بي دفاع

منتظري نه گفت، رابسون و پادو مشتری دارند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

آري، منصوریان قصد داشت با پژمان منتظري سد محکمي برابر رقبایش بسازد. منصوریان ميدانست که اگر منتظري به استقالل ملحق شود تا چه اندازه برایش خوب خواهد شد اما در حالي که همه انتظار ميکشیدند این بازیکن را در کنار مسووالن باشگاه استقالل در حال گرفتن عکس یادگاري ببینند، پژمان راهي قطر شد تا یك فصل دیگر در تیم االهلي توپ بزند

اســتقالل تا بدل شدن به تیمي رویایي و دست نیافتني فاصلهاي نداشــت. تنها یك پژمان منتظري باقي مانده بود تا آبيها را بدل به تیمي فوقالعاده کند اما این مدافع دوباره به تیمش االهلي بازگشــت تا نقشههاي منصوریان براي ساختن خط دفاعي رویایي از میان برود. با منتفي شدن ماجراي بازگشت منتظري به استقالل این سوال به وجود ميآید که ســران باشگاه با کدام یك از مدافعان لیگ قرارداد منعقد خواهند کرد؟ آیا اساسا مدافع درخوري باقي مانده که بتواند خط دفاع استقالل را سروسامان دهد؟

اين پرسشها در حالي همه را نگران كرده كه باشــگاه اســتقالل تا به امروز هيچ توفيقي در راه راضي كردن باشــگاه باهياي برزيل براي صدور رضايتنامه رابســون جانواريو نداشــته و احتمال جدايي اين بازيكن هم وجود دارد. حتي شــايعه پيوســتن پادواني به تيم ذوبآهن هم هست. اين شايعه را هم بايد جدي گرفت.

استقالل در خط دفاع نياز به ترميم دارد و بايد بازيكنانــي را به خدمت بگيرد كه تحوالتي را در ايــن نقطــه به وجود آورند. شــايد پژمان منتظري به واســطه ســابقه و تجربهاي كه در اســتقالل داشت ميتوانست خألهاي موجود در دفاع استقالل را پر كند اما در كمال ناباوري اين بازيكن به استقالل نه گفت و حاضر به بازگشت نشد. منتظري تا قبل از اينكه رسما به مسووالن باشگاه استقالل اعالم كند عالقهاي به بازگشت نــدارد و ميخواهد در االهلي بــه فوتبال ادامه دهد مذاكراتي با باشگاه استقالل داشت و گفته ميشــد به زودي قــراردادش را منعقد خواهد كرد. حتي منصوريان در مصاحبهاي صراحتا به جذب اين مدافع با ارزش اشاره كرده بود اما در نهايت چنين نشــد و بازيكني كه خيليها تصور ميكردنــد فصل بعد براي اســتقالل به ميدان خواهد رفت، به تيم سابقش نه گفت تا روياهاي منصوريان براي ساختن خط دفاعي قدرتمند و شايد دست نيافتني از ميان برود.

آري، منصوريــان قصد داشــت بــا پژمان منتظري ســد محكمي برابر رقبايش بســازد. منصوريان ميدانســت كــه اگــر منتظري به اســتقالل ملحق شــود تا چــه انــدازه برايش خوب خواهد شــد اما در حالــي كه همه انتظار ميكشــيدند اين بازيكن را در كنار مســووالن باشگاه استقالل در حال گرفتن عكس يادگاري ببينند، پژمان راهي قطر شــد تا يك فصل ديگر در تيم االهلي توپ بزند. تصميم منتظري بدون شك استقالل را در خط دفاع با مشكالتي مواجه ميكند چراكــه اوال زمان زيــادي براي جذب مدافع جديد از بين رفته است و اگر اين بازيكن كمي زودتر اســتقالل را در جريان اهدافش قرار ميداد شــايد يارگيران اين باشگاه مذاكراتي با مدافعان بــا تجربهتر ليگ انجــام ميدادند اما تاخيــر منتظري در اعالم وضعيتش باعث شــد تا از اردوگاه آبــي خبرهايي درباره جذب برخي مدافعان درجه چندم را بشــنويم؛ بازيكناني كه هرگز در حد و اندازه نام اين باشــگاه نيستند و نميتوانند آن سپر آهنيني كه انتظار ميرفت را در اســتقالل پديد آورند. از سويي درباره ماندن رابســون جانواريو هم كه فصل نسبتا خوبي را با استقالل پشت سر گذاشت اما و اگرهای بسياری شنيده ميشود.

تيم باهياي برزيل هنوز با اين مدافع قرارداد دارد و اســتقالليها بــراي اينكــه رضايت قطعي رابســون جانواريو را براي تمديــد دوباره قرارداد بگيرنــد بايد مبلغــي را به اين باشــگاه بپردازند كه ظاهرا پيشــنهاد باشــگاه برزيلي زياد است و اســتقالليها توان پرداخت آن را ندارند. بيشك اگر رابسون جانواريو هم از استقالل برود مشكالت اســتقالل در ناحيه دفاعي بيشــتر خواهد شد و روشــن نيســت بازيكناني همچون پادو، مگويان و مجيد حســيني كه آمار چندان خيرهكنندهاي هم در ليگ شانزدهم نداشتند چگونه ميخواهند فصل خوبي را براي استقالل پديد آورند.

نه اختالف با رحمتي نه به خاطر جباري

درباره اينكه چرا پژمان منتظري به استقالل بازنگشته شــايعات بســياري وجود دارد. عدهاي تصــور ميكنند منتظري بــه دليل حضور مهدي رحمتــي و اختالفهايي كه با اين دروازهبان دارد، حاضر به بازگشت نشده كه اين خبر از اساس غلط اســت چون پژمان رابطه بســيار خوبي با رحمتي دارد و حتــي رحمتي يكــي از بازيكناني بود كه بارها به باشگاه استقالل توصيه كرد با اين بازيكن مذاكره شود.

از ســويي گفته ميشود شــايد منتظري به علت اينكه منصوريان با بازگشــت مجتبي جباري مخالفت كرده حاضر به بازگشــت نشــده. حتي صحبت از شرط گذاشتن منتظري براي بازگشت جباري شــده اما اين خبرها هــم صحت ندارد و منتظري در مذاكراتي كه با باشگاه استقالل داشته دربــاره اينكه با جباري هم قرارداد منعقد شــود چيزي به مسووالن باشگاه استقالل نگفته است.

آنچه موجب شــد منتظري قيــد حضور در استقالل را بزند، پيشنهادي بود كه باشگاه االهلي به اين مدافع داشــت. منتظري تا پيش از قطعي شدن ماجراي بازگشت به قطر تصور ميكرد سران باشــگاه االهلي تمايلي به تمديد قراردادش ندارند اما در نهايت باشــگاه االهلي خواهان بازگشت اين مدافع شــد و اين مدافع هم في الفور به خواسته آنها پاسخ مثبت داد.

ترافيك در خط مياني و خط حمله

نگرانيها در حالي براي ســاختن خط دفاعي بي نقص و پرمهره در اســتقالل به اوج رسيده كه ميبينيم آبيها بازيكنان بسياري را در خط مياني و خط حمله در اختيار دارند.

در خط حملــه هم اوضاع بــراي منصوريان بسيار خوب است و ســرمربي استقالل به راحتي ميتواند بازيكنان متعددي را در اين پســتها به كار بگيــرد. اميد نورافكن، اميــد ابراهيمي، روزبه چشــمي، فرشيد اســماعيلي، خســرو حيدري، محسن كريمي، داريوش شــجاعيان و حتي جابر انصاري بازيكناني هســتند كــه ميتوانند در خط مياني استقالل بازي كنند.

در خــط حمله هــم اســتقالل گزينههاي متعددي دارد. علي قرباني، حســن بيت ســعيد، سجاد شهباززاده و حتي قائدي بازيكناني هستند كــه قابليت بازي در اين پســت را دارنــد. البته بازيكني همچون جابر انصاري و محســن كريمي چند پسته هستند كه از اين بازيكنان هم ميتوان در صورت لزوم در خط آتش استقالل بهره گرفت.

با اين تفاســير پرواضح اســت كه اســتقالل در فصــل هفدهم هيچ كمبودي در اين پســتها نخواهد داشت اما در خط دفاع معماهاي بسياري وجــود دارد و اگــر پس از قطعي شــدن نيامدن منتظري با رابســون جانواريو قرارداد منعقد نشود استقالل دردســرهاي بسياري براي پركردن جاي خالي اين بازيكنان خواهد داشــت و در شرايطي بايــد به دنبال گزينه بگردند كــه بازيكنان خوبي براي بازي در اين پست باقي نماندهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.