دلم براي تمرين تنگ شده بود

اميد نورافكن:

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

فصــل پيــش اســتقالل از نبود هافبــك دفاعي لطمه خــورد. يعني نيمفصــل اول از نورافكن اســتفاده نكرد و در نيمفصل دوم و ســر بزنگاه اميد ابراهيمي مصدوم شد و نورافكن هم به دليل حضــور در تيم جوانان و بازيهاي جام جهاني حضور نداشــت تا اســتقالل با نتيجه پــرگل از العين شكســت بخــورد و پايان خوشــي نداشــته باشــد اما اين بار منصوريان خواســته كه با چهــار هافبك دفاعي تمديد كنند.

اميد نورافكن بازيكن 20 ســاله استقالل قراردادش را به مدت دوسال تمديد كرد و حاال در كنار استقالليها تمرين ميكنــد. اميــد در خصوص شــرايط تيــم اســتقالل در روزهاي ابتدايــي تمرينات اينطــور ميگويد: «تمرينات دو روز اســت شروع شده. تمام نفرات مورد نياز كادر فني جذب شدند و فكر ميكنم در چند روز آينده تيم تكميل شود. از هواداران استقالل تشكر ميكنم در اين2 روز در تمرين مرا ســورپرايز كردند. اميدوارم بتوانم در كنار آنها يك سال خوب را سپري كنــم.» نورافكن در خصوص بازيكنان جديد نيز اينطــور اظهارنظر ميكند: «فكر ميكنــم با توجه بــه نيازهاي تيــم بازيكن جــذب شــد و اعتقاد دارم استقالل امســال شرايط خوبي خواهد داشت و مطمئن باشيد امسال از ابتــدا يكــي از مدعيــان قهرماني خواهيم بود.»

نورافكــن در خصوص شــرايط خودش نيــز اينطور ميگويد: «از نظر بدني در شرايط خوبي هستم. در اين تعطيالت هم گاهــي اوقات دوچرخه سواري ميكردم و بايد بگويم كه دلم براي تمرين تنگ شده بود.»

كاپيتــان تيم جوانــان در پايان ميگويــد: «فكر ميكنــم اردويي كه در ارمنســتان در پيــش داريــم تيم را از لحــاظ بدني به بهترين شــرايط خواهــد رســاند و پيــش از شــروع ليگ بــه آمادگــي كامــل خواهيم رسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.