منتقد‌منصوريان‌در‌هيات‌مديره‌م ‌يماند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بنابر اعالم وزير ورزش و جوانان دكتر سلطاني فر و معاون او محمدرضا داورزني هيات مديره جديد دو باشــگاه اســتقالل و پرســپوليس به زودي انتخاب و يا ترميم ميشوند. انتخاب يا ترميم هيات مديره استقالل در آينده كاري منصوريان در اين باشــگاه نقش پر رنگي خواهد داشت و مطمئنا اين موضوع در روزهاي شــلوغ پيش فصــل و نقل و انتقاالت يكي از دغدغههاي جدي سرمربي اســتقالل است. گمانهزنيهاي زيادي درباره ليست آتي هيات مديره استقالل مطرح اســت اما با اين وجود به نظر ميرســد تنهــا حضور رضا افتخاري فعال در هيات مديره جديد قطعي اســت و اخبــاري درمورد حضور جواد قراب و حسن زماني نيز شنيده ميشود.

عليرضــا منصوريان نيز اميدوار اســت تا تركيــب جديد هيات مديره اســتقالل به رضا افتخاري مديرعامل اين باشــگاه نزديك باشد؛ افتخــاري فصــل گذشــته از حاميــان جدي منصوريان بود و اجازه نداد تا صندلي او به فرد ديگري برسد. شكست تلخ در ديدار برابر العين نيز باعث نشد تا افتخاري تصميم خود را عــوض كند تا به اين ترتيب افتخاري نمــادي براي حمايت از منصوريان باشد. در هيات مديره استقالل اما فردي مانند حسن زماني نيز حضور داشت؛ عضــوي كه در طول فصل بارها از منصوريان انتقاد كرد و پرچمدار منتقدان تصميمات او در باشــگاه بود و بارها با سرمربي استقالل درگيري لفظي پيدا كرد. سرمربي اســتقالل اميدوار اســت تا هيات مديره جديد اين باشگاه از افرادي مانند افتخاري تشــكيل شــود تا با توجه به نتايج فصل گذشته اين تيم، آســتانه تحمل بيشتري براي كار كردن با او داشــته باشند. البته بايد در نظر داشت افرادي كه قرار است پشت صندليهاي هيات مديره استقالل قرار بگيرند عالوه بر مديريت بايد اشراف به مسائل اقتصادي داشته باشند.

حداقــل بايد يكي از اعضــا بتواند از نظر اقتصــادي اقداماتي براي تيم انجام دهد. دورههاي قبل كه بعضي از افراد اقتصادي براي اين سمت تعيين ميشــدند قبول نميكردند وارد هيات مديره شــوند، اين بــار بايد ديد كه داورزني چه كساني را براي اين صندليهاي خالي انتخاب ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.