بهتاش‌فريبا:به‌منصوريان‌گفته‌بودم‌ قيد‌منتظري‌را‌بزند

در نقل و انتقاالت خوب عمل كردیم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل اين روزها در بازار نقل و انتقاالت سعي ميكند كه ضعفهاي خود را برطــرف كند اما در ميان گزينههاي انتخابــي منصوريان بازيكناني هم هســتند كه حاضر نميشــوند با اســتقالل قرارداد ببندند. بهتاش فريبا مديرفنــي تيم اســتقالل در ادامه درباره نقل و انتقــاالت اين تيم ميگويد: «نقل و انتقاالت خوبي داشــتيم. از آقايان افتخاري و توفيقي تشكر ميكنم، بــه قول آقاي منصوريان تيــم نقل و انتقاالتي ما در تابســتان خوب عمل كردند. يكسري از بازيكنــان البته در پايان قــرارداد خود بودند و حضور يا عدم حضور آنها دست باشگاه نيست و ميتوانند براي آينده خود تصميم بگيرند. كاوه رضايي نيز از اين دســت بازيكنان بود كه يك سال براي ما زحمت كشيد و در نهايت ترجيح داد راهي فوتبال اروپا شــود و مــا نيز براي او آرزوي موفقيت داريم.»

منتظري براي اســتقالليها پيغام فرستاد كه به اين تيم نميآيد. فريبا در خصوص اينكه استقالل بايد قيد اين مدافع را بزند ميگويد: «پيش از اين به آقاي منصوريان گفته بودم كه روي منتظري حساب باز نكند. در قطر كه ما وضعيت منتظري و جباري را ديديم و حرفهاي آنها را شــنيديم، به منصوريان گفتم آنها به آســاني قطر را رها نميكنند و با يك پيشــنهاد معمولي نيز در اين كشــور ميمانند. آرامش، امكانات و راحتي خانواده بازيكنان از عواملي است كه باعث ميشــود قطر را رها نكنند. در هر صورت ما يك بازيكن در دفاع وسط الزم داريم و بايد طي روزهــاي آينده جذب كنيم.» فريبا در پايان درباره اضافه شــدن ميك مك درموت به استقالل ميگويد: «او قطعا به ما كمك ميكند. در ســالهايي كه در ايران حضور داشته نشان داده كه كیروش الكي دست روي كســي نميگذارد. او قطعا بدنساز بزرگي است و در امور فني نيز تجربه كافي براي كمك به ما را دارد و در سال جاري كمك استقالل خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.