عبداللهي:‌ابراهيمي‌به‌باز‌يهاي‌هفته‌اول‌نم ‌يرسد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل اين روزها تمرين ميكند و با توجه به نقش پررنگ مربي بدنســاز اين تيم منصوريان بيشــتر نظارهگر است. عبداللهي سرپرست استقالل در خصوص وضعيت اين تيم اينطور ميگويد: «تمرينات آمادهسازي تيم 2 روز است كه شروع شده و تيم درحال تكميل شدن است. از بازيكنان تشكر ميكنم كه شــرايط باشگاه را درنظر گرفته و قرارداد خــود را تمديد كردند. ما در هفته 3 روز در زمين چمن شماره2 ورزشگاه آزادي و 3 روز در كمپ مرحوم حجــازي تمرين ميكنيم. در حــال حاضر هم داريم كارهاي مربوط به اردوي تيم در ارمنســتان را انجام ميدهيم و از شــوراي برون مرزي هم تشكر ميكنيم كه با سفر ما موافقت كرد.» عبداللهي درباره آخرين وضعيت مصدوميــت اميد ابراهيمي هم ميگويد: «ميــزان مصدوميت ابراهيمي فعال مشــخص نيست و پزشكان تيم بايد در اين مورد نظر نهايي را بدهند. اينكه او چند هفته غايب خواهد بود بســتگي به نظر آنها دارد؟ » سرپرست اســتقالل در مورد اضافه شــدن نوازي به كادرفني تيم اســتقالل و ســرمربيگري او در تيم اميد اســتقالل هم ميگويد: «نوازي سالها براي استقالل بازي كرده و كاپيتــان تيم بوده اســت. او رابطه خيلــي خوبي بــا منصوريــان دارد و كمك زيادي به تيم مــا ميتواند بكند.» عبداللهي دربــاره اينكه آيا ســرانجام پژمان منتظري به اســتقالل برخواهد گشت يا نه، ميگويد: «منصوريان در مصاحبههاي خود هميشه از بازگشت بازيكن بينالمللي همچون منتظري اســتقبال كرده و بايد ببينيم خود پژمان در نهايت چه تصميمي ميگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.