غفوري:‌م‌يخواهم‌از‌استقالل‌به‌جام‌جهاني‌بروم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نشست سرمربي استقالل موافقت كرد كه اين بازيكن در استقالل بماند ضمن اينكه رامين رضاييان حاضر نشد به استقالل بيايد و يكي از گزينههاي خريد منصوريان ســوخت تا او وريا را در استقالل نگه دارد. اما غفوري درباره تمديد قراردادش با باشــگاه اســتقالل گفت: «خودم دوست داشــتم در استقالل بمانم و پس از صحبت تلفني كه با منصوريان داشتم تصميم من قطعي شد. شــرايط استقالل در حال حاضــر خيلي خوب اســت و بازيكنان جديد خوبي را جــذب كردهايم ضمن اينكه جوانهاي فصل گذشته هم باتجربه شدهاند. خود من انگيزه زيــادي دارم تا بتوانم با تيم ملي در جام جهاني روسيه حضور پيدا كنم.» مدافع اســتقالل درباره اضافه شدن دستيار پيشين كیروش به كادرفني اين تيم ميگويد: «حضور مك درموت به كادرفني تيم استقالل كمــك زيادي به من در رســيدن به هدفم و همچنين ساير بازيكنان ميكند چون در تيم ملي بــا او كار كردهايــم.» همچنين وريا در پايان صحبتهاي خود به اين نكته اشاره كرد كه اگر اســتقالل سه مدافع راست هم جذب ميكرد بازهم ميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.