استقالل‌هجومي‌شد‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گفته ميشــد كــه وريا غفــوري دفاع راســت اســتقالل به دليل اينكــه در فصل شــانزدهم دچار مصدوميت شــد و عملكرد چندان مطلوبي نداشــت در فهرست خروجي منصوريــان قرار گرفته اســت امــا گويا اين بازيكن جلســه خصوصي با سرمربي استقالل داشــت و قــول داده بود كــه عملكرد فصل گذشــته خود را جبــران كند و بعــد از اين

با خريدهايي كه استقالل در اين فصل داشته است به نظر ميرســد هواداران اين تيم بايد منتظــر زوج رويايي در خط حمله خود باشند. هرچند استقالل در فصل نقل و انتقاالت كاوه رضايي را از دســت داد اما با جذب حسن بيت سعيد و سجاد شهباززاده بعيد است اين تيم مشكلي را در خط حمله احساس كند. شهباززاده در 2 سال حضورش در اســتقالل نمايش خوبي در تركيب اين تيم داشت و شــايد به همين دليل هم بود كه منصوريــان براي فصــل جديد پيراهن شماره 10 را دوباره به او داد. شهباززاده در محوطه جريمه يك مهاجم بي رحم است و اگر هافبكها بتوانند براي او موقعيتسازي كنند او حتي اين شــانس را دارد كه براي آقاي گلــي رقابت كند. امــا بازيكن بعدي حسن بيت ســعيد است، بازيكني كه با 10 گل زده فصل فوقالعادهاي را در اســتقالل خوزستان پشــت سرگذاشته است و به جز گلزنــي بهعنوان يــك وينگــر ميتواند در گلســازي هم موفق عمل كند. آنچه مسلم اســت استقالل در پســت مهاجم بازيكنان قابلي به خدمت گرفته اســت و همه منتظر شروع بازيهاي تداركاتي اين تيم هستند تا ببينند آيا زوج شــهباززاده و بيت سعيد در كنار هم جواب ميدهند يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.