چهار‌بازيكن‌بالتكليف‌و‌ناراحتي‌برزاي‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل در فصل نقل و انتقاالت تا به امروز عملكرد خوبي داشته است. آبيها از ميان بازيكناني كه قــراردادي براي فصل جاري نداشــتند، تنهــا كاوه رضايي را از دست دادند و موفق شدند قرارداد حسيني، نورافكن، ابراهيمي، چشمي و غيره را براي فصل آينده تمديد كنند اما اســتقالليها در نقل و انتقــاالت موفق به جذب مصلح و منتظري در خط دفاع نشــدند تا اصالحات منصوريان در عقــب زمين نيمه تمام باقي بماند.

اســتقالل در حال حاضر در فهرست بازيكنان تحت قرارداد خود 15 بازيكن دارد و هنوز وضعيــت مهرههايي مانند پادواني، رابســون، يعقوب كريمي و بهنام برزاي از بازيكنان فصل گذشــته مشخص نيست. به نظر ميرســد البته از بين بازيكناني كه نام برده شــد احتمال ماندن يعقوب بيشتر از بقيه باشــد. برزاي از اينكه منصوريان به او توجهي ندارد ناراحت است و چون گفته ميشود سرمربي استقالل او را در فهرست مازاد گذاشــته به دنبال انتخاب تيم جديد اســت. البته منصوريان براي اينكه نگران اســت در جذب بازيكنان جديد به مشكل بخورد هيــچ گاه اجــازه نداده فهرســت خروجي باشگاه اعالم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.