فت ‌حا...‌زاده‌بهترين‌مديرعامل‌بعد‌از‌انقالب‌شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علي فتــحا...زاده، روز گذشــته در رقابتــي نزديك با اميــر عابديني عنوان بهتريــن مدير فوتبال پس از انقالب را به دســت آورد. فتحا...زاده مديرعامل سابق استقالل با 385 راي، برترين مدير فوتبال بعد از انقالب شد و امير عابديني با 365 راي و ســاكت با 280 راي دوم و ســوم شــدند. اين رايگيري، توسط اتحاديهاي تحت عنوان «اتحاديه باشگاههاي ايران» انجام شــد. رايگيري كه در زمان فعلي، اصال دليلي بــراي آن وجود نداشــت و مناســبتي نبود كه اعضاي اين اتحاديه، ناگهــان تصميم بگيرنــد برترين مديران فوتبالي پس از انقــالب را انتخاب كنند. شــايد اين راي گيري، تالشي براي ديده شدن توســط مديران بازنشسته فوتبال ايران باشــد. فتــحا...زاده در بين مديران اســتقاللي كارنامه خوبي دارد و تالش او در بازار نقل و انتقاالت و آوردن بازيكنان بزرگ كه به قول خــود فتحا...زاده حكم بمب را داشــتند باعث شــد تا هواداران استقالل عالقه زيادي به اين مدير موفق داشته باشــند. ضمن اينكه قهرمانيهاي اســتقالل با حضور ايــن مديرعامل يكي ديگر از عواملي است كه باعث محبوبيت او و شايد اين انتخاب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.