چشمي‌و‌باقري‌فعاالن‌ تمرين‌استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تمرينــات تاكتيكي اســتقالليها در پيش فصــل در كنار تمرينات بدنســازي آغــاز شــده و آبــي پوشــان در روزهاي گذشــته بــراي دقايقــي فوتبــال درون تيمي يــا تمرينات تاكتيكــي گروهي نيز برگزار كردند.

اســتقالل در حالي ايــن تمرينات را برگــزار ميكنــد كه مجيد حســيني تنها مدافــع تخصصــي ايــن روزهــاي تمرين اســتقالل است و در غياب پادواني، رابسون و مگويــان و البته عظيم گوگ مدافع جوان فصل گذشــته اين تيم اســتقالليها هيچ مدافعي را در اختيار ندارند.

به همين دليــل عليرضا منصوريان در تمرينات چند روز گذشــته خــود از روزبه چشمي و فرشيد باقري در پست دفاع وسط به صورت موقت بهره برده است.

چشمي در تيم ملي اميد تجربه حضور در پســت مدافع مركزي را دارد و در ليگ پانزدهم نيز با پيراهن استقالل دو ديدار در اين منطقه از زمين براي مظلومي به ميدان رفت.

البته جا به جايي ميان پســت هافبك دفاعي و مدافع مياني اتفاقي قابل پيشبيني و متداول در فوتبال است اما در بسياري از مواقع انتظارات كادرفني با اين جا به جايي برآورده نميشود.

فرشــيد باقــري نيــز در تمرين روز سهشنبه اســتقالل حضور در پست مدافع ميانــي را تجربــه كــرد. باقــري البته در استقالل هيچگاه در اين منطقه از زمين به ميدان نرفته اما منصوريان روي او نيز براي اين پست نظر دارد تا شايد در صورت عدم جذب بازيكنان جديد، چشمي و باقري در بعضي مســابقات يك خط عقبتر از پست مورد عالقه خود به ميدان بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.