حقدوست‌شنبه‌رضايتنامه‌م ‌يگيرد؟‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك جوان اســتقالل روز شنبه در جلسه با مديران نفت تهران تكليف خــود براي فصــل آينده را مشــخص ميكنــد. مجتبي حقدوســت هافبك جوان فصل گذشــته اســتقالل بعد از اتمــام قرارداد قرضي خــود راهي نفت تهران شد.

ايــن هافبك جوان كه يك ســال ديگــر با نفتيهــا قــرارداد دارد، با دو پيشنهاد رسمي از باشــگاه استقالل و فوالد خوزستان رو به رو است اما بيش از هر موضوعي براي جدايي از اين تيم نياز به دريافت رضايتنامه خود دارد.

روز شــنبه اين هافبــك جوان به همراه مدير برنامههاي خود در باشگاه نفت تهران حاضر ميشــود تــا بعد از مذاكره با مديران نفــت، براي دريافت رضايتنامه خود اقدام كند.

عليرضا منصوريان اصرار زيادي به حضور اين بازيكن در استقالل دارد اما مبلغ رضايتنامه اين بازيكن عاملي است كه باعث شده تا حضور او در استقالل را به تاخير بيندازد.

اين بازيكن اميدوار است تا پرونده حضور او در نفت تهران بعد از جلســه بــا مديران اين باشــگاه حــل و فصل شــود تا از ابتداي تمرينات بدنســازي اســتقالليها در اين تيم حاضر شــود. اســتقالليها براي حفظ رابســون هم چنين مشكلي را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.