اميدها،‌دردسر‌تازه‌منصوريان‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

همه دلخوشي عليرضا منصوريان به همين شروع به موقع تمرينها بود.

آقاي ســرمربي اگر چــه به خاطر خريدهايش- اينكه فقط مهاجم خريده و از خط دفاعــي و هافبك تيمش غافل بوده- انتقادها شنيده اما خودش راضي به نظر ميرسد و براي روزهاي باقيمانده تا شروع فصل، برنامهها دارد.

اگــر چــه بــراي بهــره بــردن از فرصتهاي پيشرو، يــك غافلگيري را بايد پشت سر بگذارد و آن، چالشي است كه سرمربي تيم اميد برايش ايجاد كرده.

اميرحســين پيرواني ســه بازيكن اســتقالل يعني اميــد نورافكن، مهدي قائدي و مجيد حســيني را به تيم اميد دعوت كرده و آنها بايد از روز ششــم تير به مدت چهار روز در اردو باشند.

حــال آنكــه آنهــا در كنــار ديگر استقالليها از سه روز پيش زير نظر مك درموت به بدنسازي مشغولند. حضور در اردوي تيــم اميد اما ايــن بازيكنان را از بدنســازي بازميدارد و همين است كه عليرضا منصوريان را نگران كرده. به ويژه كــه او تصميم گرفته در پايان اين هفته تيمش را براي اردو به ارمنســتان ببرد و ميخواهد همه بازيكنانش را در اين اردو در اختيار داشته باشد.

سرمربي استقالل البته اعتراضي به اردوي اميدها نداشته اما قطعا اين اتفاق، راضياش نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.